Full Scholarship for Ph.D Students at Newcastle University 2020

The project will involve the design and synthesis of new high-temperature ceramic membranes and permeation testing in our world-leading gas separation laboratory. The successful applicant will be supervised by a Royal Academy of Engineering Research Fellow (Dr. Greg Mutch) and a Royal Academy of Engineering Chair in Emerging Technologies (Professor Ian Metcalfe), together representing a supervisory team with the capability to propel the successful candidate towards a career as a future leader.

Application Deadline: 31/10/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Newcastle University
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: 26,500
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: UK
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Chemical Engineering
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • You should have, or expect to achieve, at least a 2:1 Honors degree, or international equivalent, in Chemical Engineering or closely related discipline (e.g. Chemistry).
 • You should be passionate about research and be able to use your initiative to drive your project forwards while contributing to the goals of the research group.

How to Apply:

 • How to Apply: You must apply through the University’s online postgraduate application system. You should also email your covering letter and CV to Dr. Greg Mutch.
 • Supporting Documents: 
 • Curriculum vitae
 • The covering letter must state the title of the studentship, quote reference code eng076 and state how your interests and experience relate to the project
 • Attach degree transcripts and certificates and, if English is not your first language, a copy of your English language qualification.
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: English.

Benefits:

The program covers your living expenses, insurance, visa costs, tuition fee.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Newcastle 2020

Dự án sẽ liên quan đến việc thiết kế và tổng hợp các màng gốm nhiệt độ cao và thử nghiệm sự thẩm thấu của chúng trong phòng thí nghiệm tách khí hàng đầu thế giới. Người nộp đơn thành công sẽ được giám sát bởi Thành viên Nghiên cứu Kỹ thuật Hoàng gia (Tiến sĩ Greg Mutch) và Chủ tịch Học viện Kỹ thuật Hoàng gia về Các công nghệ mới nổi (Giáo sư Ian Metcalfe), cùng đại diện cho một nhóm giám sát có khả năng thúc đẩy ứng viên thành công hướng tới nghề nghiệp như một nhà lãnh đạo tương lai.

Hạn chót nộp đơn: 31/10/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Newcastle

 

 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: 26,500
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Anh
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

 

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Kỹ thuật hóa học
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Bạn phải có hoặc sẽ đạt được ít nhất bằng Danh dự 2: 1 hoặc tương đương quốc tế về Kỹ thuật Hóa học hoặc chuyên ngành liên quan (ví dụ: Hóa học).

– Bạn có niềm đam mê nghiên cứu và có thể sử dụng sáng kiến của mình để thúc đẩy dự án của riêng bạn tiến lên trong khi đóng góp vào mục tiêu chung của nhóm nghiên cứu.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, Bạn phải đăng ký thông qua hệ thống đăng ký học bổng sau đại học trực tuyến của Trường. Bạn cũng nên gửi thư xin việc và CV qua email cho Tiến sĩ Greg Mutch
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Sơ yếu lý lịch

– Thư xin việc phải nêu rõ tiêu đề của học bổng, trích dẫn mã tham chiếu eng076 và nêu rõ sở thích và kinh nghiệm của bạn liên quan đến dự án.

– Đính kèm bảng điểm và chứng chỉ bằng cấ. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, thì một bản sao chứng chỉ tiếng Anh của bạn.

 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Chương trình bao gồm chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, chi phí visa, học phí.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2196

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network