Full Scholarship for Ph.D Students at James Cook University 2020

James Cook University (JCU) is an international University, which is recognized as a leading tertiary institution in Australia and is in the top 2% of universities in the world. JCU is inviting applications from eligible candidates for Ph.D. scholarships under the Research Training Program (RTP) and James Cook University Postgraduate Research Stipends (JCUPRS) schemes.

Application Deadline: 29/09/2020

Brief Description:

 • University or Organization: James Cook University
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: $ 28,500 (non-taxable) 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Australia 
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Marine Biology
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • You should have a research Master’s degree.
 • A coursework Masters’ degree, or graduate diploma, which includes a research project or thesis of 6 months full-time equivalent in duration
 • The equivalent of an Australian Honors Degree in the relevant area of research.

How to Apply:

 • How to Apply: You must visit the Graduate Research School website for more information. For further information, please contact: cse.postgradservices@jcu.edu.au
 • Supporting Documents: 
 • Curriculum vitae, past academic record, and relevant employment history.
 • The APP-FORM-01 Higher Degree.
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: English proficiency (Band 2 or higher)

Benefits:

 • The Ph.D. stipend for 2021 is approximately $28,500 per annum (non-taxable) for up to 3.5 years with fully paid tuition fees, up to 4 years. College of Science and Engineering also will pay top-up scholarships and/or Overseas Students Health Cover (value $3500) to the top-ranked JCU scholarship candidates.
 • As a student in the college, you are eligible to apply for the Competitive Research Training Grant
 • Sick, maternity, and parenting leave are covered.

 

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học James Cook 2020

Đại học James Cook (JCU) là trường đại học quốc tế, được công nhận là trường đại học hàng đầu tại Úc và nằm trong top 2% các trường đại học trên thế giới. JCU đang mời nộp đơn từ các ứng viên đủ điều kiện cho học bổng Tiến sĩ theo Chương trình Đào tạo Nghiên cứu (RTP) và Chương trình Nghiên cứu Sau Đại học của Đại học James Cook (JCUPRS)

Hạn chót nộp đơn: 29/09/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học James Cook

 

 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 28,500 (không tính thuế)
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Úc
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

 

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Sinh học biển
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Bạn phải có Bằng Thạc sĩ nghiên cứu

– Bạn phải có Bằng Thạc sĩ môn học, hoặc bằng tốt nghiệp, bao gồm một dự án nghiên cứu hoặc luận án có thời gian toàn thời gian tương đương 6 tháng hoặc Tương đương với Bằng Danh dự của Úc trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, Bạn phải truy cập trang web của Trường Nghiên cứu Sau đại học để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: cse.postgradservices@jcu.edu.au
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Sơ yếu lý lịch, thành tích học tập trong quá khứ và quá trình làm việc có liên quan.

– Đơn APP-FORM-01 Higher Degree

 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh cấp 2 hoặc cao hơn.

Những lợi ích:

Chương trình tiến sĩ cho năm 2021 bao gồm khoảng 28.500 đô la mỗi năm (không thuế) trong tối đa 3,5 năm với học phí được thanh toán đầy đủ, tối đa 4 năm. Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật cũng sẽ trả học bổng hàng đầu và / hoặc Bảo hiểm Y tế cho Sinh viên Nước ngoài (trị giá $ 3500) cho các ứng viên được xếp hạng cao nhất của học bổng JCU.

Là một sinh viên trong trường đại học, bạn có đủ điều kiện để đăng ký Tài trợ Đào tạo Nghiên cứu.

Nghỉ ốm đau, thai sản và nuôi con được bảo hiểm chi trả.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2199

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network