Full Scholarship for Bachelor Degree of Medicine and Pharmacy at The University of Auckland 2020

The Scholarship was established in 2017 and is funded by the University of Auckland. The intention of the Scholarship is to support International Graduate entry students to undertake full-time study in the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBChB) at the Faculty of Medical and Health Sciences.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Auckland University 
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: $70,000 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Medicine, Surgery
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have successfully completed, normally in the minimum academic time and no more than five years prior to the date of application, a relevant qualification at degree level or above at a recognized university with a Grade Point Average of 6.0 (B+) or higher, or equivalent.

How to Apply:

 • How to Apply: Nomination is made to the Scholarships Office. Then, the Scholarship is awarded by the University of Auckland Council on the recommendation of the Selection Committee.
 • Supporting Documents: 
 • An official transcript, test certificate, valid passport, a student visa.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language:  English.

Benefits:

Up to five scholarships will be awarded annually, for a period of up to five years, and will be of the total value of up to $70,000 each. The Scholarship will be paid as a compulsory fee credit of $30,000 for the first year of enrolment (Year Two MBChB) and $10,000 per year for the following years of the program (Years Three, Four, Five, and Six MBChB).

Cover Tuition Fees: The estimated fees for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery – Year 2 onwards is NZ$77,328.

Student Services Fee: In 2020, you will also pay a Student Services Fee of NZ$7.86 per point, estimated at NZ$943.20 for full-time study (120 points).

Visa & Student Visa application fee.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Chuyên Ngành Y Dược Tại Đại Học Auckland 2020

Học bổng được thành lập vào năm 2017 và được tài trợ bởi Đại học Auckland. Mục đích của Học bổng là hỗ trợ sinh viên nhập học Cao học Quốc tế thực hiện chương trình học toàn thời gian bằng Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật (MBChB) tại Khoa Y khoa và Khoa học Sức khỏe.

Hạn chót nộp đơn: 30/11/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Auckland
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: $70,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại New Zealand

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: y học, phẫu thuật
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải hoàn thành xuất sắc, thường trong thời gian học tập tối thiểu và không quá năm năm trước ngày nộp đơn, bằng cấp liên quan ở cấp độ trở lên tại một trường đại học được công nhận với Điểm trung bình từ 6.0 (B +) trở lên , hoặc tương đương.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Đăng ký ho5cc gửi gửi cho Văn phòng Học bổng. Sau đó, Học bổng được trao bởi Hội đồng Đại học Auckland theo đề nghị của Ủy ban Tuyển chọn.
 • Tài liệu hỗ trợ: Học bạ chính thức, chứng chỉ thi, hộ chiếu hợp lệ, thị thực du học.
 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Có tối đa 5 Học bổng sẽ được trao hàng năm, trong khoảng thời gian lên đến năm năm và sẽ có tổng giá trị lên đến 70.000 đô la cho mỗi học bổng. Học bổng sẽ được thanh toán dưới dạng tín dụng lệ phí bắt buộc là $ 30.000 cho năm đầu tiên ghi danh (MBChB Năm thứ hai) và $ 10.000 mỗi năm cho các năm tiếp theo của chương trình (Năm thứ Ba, Bốn, Năm và Sáu MBChB).

Trang trải Học phí: Lệ phí ước tính cho Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật – Năm 2 trở đi là NZ $ 77.328.

Phí Dịch vụ Sinh viên: Vào năm 2020, bạn cũng sẽ phải trả Phí Dịch vụ Sinh viên là NZ $ 7,86 cho mỗi điểm, ước tính là NZ $ 943,20 cho việc học toàn thời gian (120 điểm).

Visa & Phí xin Visa du học.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2298

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network