Full Scholarship for Bachelor Degree at Daffodil International University 2021

Daffodil International University (DIU) has introduced the Talent Scholarship Project to support meritorious and poor students to study any Undergraduate Program offered in Daffodil International University. An open competition will be held among the applicants. Selected applicants will be awarded 100% tuition fees waiver and additional scholarships for their boarding lodging under the Talent Scholarships Program.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Daffodil University 
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: $3,000/ month 
 • Number of Awards: 25
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in USA

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: Vary.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have GPA 4.00 out of 5.00 individually in both SSC and HSC.
 • Passing year must be SSC in 2017 and HSC in 2019.
 • Amiable, smart, intelligent, innovative in thinking and hard working.
 • Able to work in group or individually.
 • The credit transferred students are not eligible in this scholarship program.

How to Apply:

 • How to Apply: To apply, visit the school admission website.
 • Supporting Documents: 
 • Official transcript, test certificate, valid passport, recommendation letter.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language:  English.

Benefits:

Talent Hunt Scholarship program. The scholarships will be of 3 (three) categories as follows:

1st Category: They will be given 100% tuition fee waiver along with an additional stipend at a rate of Tk. 5,000/- per month to support their other university fees and boarding and lodging.

2nd Category: They will be provided 100% tuition fee waiver along with an additional stipend at a rate of Tk. 3,000/- per month to support their other university fees and boarding and lodging.

3rd Category: They will be provided 100% tuition fee waiver and an additional stipend at a rate of Tk. 2,000/- per month to support related educational expenses.

For International Students

1st Category: USD 3000 as scholarship

2nd Category: USD 2000 as scholarship.

* The Scholarship amount will be adjusted to their tuition fees during their study period at DIU.

 

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học International Daffodil 2021

Đại học Quốc tế Daffodil (DIU) đã giới thiệu Dự án Học bổng Tài năng để hỗ trợ sinh viên có công và nghèo theo học bất kỳ Chương trình Đại học nào được cung cấp tại Đại học Quốc tế Daffodil. Một cuộc thi mở sẽ được tổ chức giữa các ứng viên. Ứng viên được chọn sẽ được miễn 100% học phí và học bổng bổ sung cho chỗ ở nội trú của họ theo Chương trình Học bổng Tài năng.

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học International Daffodil
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: $3,000/ tháng
 • Số lượng giải thưởng: 25
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại USA

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Đa dạng
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

Ứng viên phải có GPA 4,00 trên 5,00 riêng lẻ ở cả SSC và HSC.

– Năm thông qua phải là UBCKNN năm 2017 và HSC năm 2019.

– Hiền lành, lanh lợi, thông minh, có tư duy đổi mới và chăm chỉ.

– Có khả năng làm việc nhóm hoặc cá nhân.

– Sinh viên được chuyển đổi tín chỉ không đủ điều kiện trong chương trình học bổng này.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để đăng ký, vui lòng đăng nhập vào trang web của trường.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Học bạ chính thức, chứng chỉ thi, hộ chiếu hợp lệ, thư giới thiệu.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Chương trình học bổng Talent Hunt. Học bổng sẽ gồm 3 loại như sau:

Loại 1: Họ sẽ được miễn 100% học phí cùng với một khoản phụ cấp với tỷ lệ Tk. 5.000 / – mỗi tháng để hỗ trợ học phí đại học khác của họ và nội trú và chỗ ở.

Loại thứ 2: Họ sẽ được miễn 100% học phí cùng với một khoản phụ cấp với tỷ lệ Tk. 3.000 / – mỗi tháng để hỗ trợ học phí đại học khác và nội trú và chỗ ở của họ.

Loại thứ 3: Họ sẽ được miễn 100% học phí và một khoản phụ cấp với tỷ lệ Tk. 2.000 / – mỗi tháng để hỗ trợ các chi phí giáo dục liên quan.

Dành cho sinh viên quốc tế

Hạng 1: Học bổng 3000 USD

Hạng 2: 2000 USD dưới dạng học bổng.

* Số tiền học bổng sẽ được điều chỉnh theo học phí của họ trong suốt thời gian học tại DIU.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2368

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network