Full Doctoral Scholarship at Valencia Catholic University 2020/2021

Valencia Catholic University Saint Vincent Martyr is a well-known catholic university, located in Spain has 26 undergraduate degrees and 58 masters. It is recognized for holding excellence in teaching, learning, and scholarship.

Why study at Valencia Catholic University? The university supports the academic and professional internationalization experience of both Students and Staff. Here students have the opportunity to learn from the best faculty with great teaching facilities.

Application Deadline: 18/01/2021

Brief Description:

 • University or Organization: Valencia Catholic University 
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: Salary of €16,000 plus a €1,600 for traveling expenses
 • Number of Awards: 37
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Spain

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Ph.D. degree program in Structural Biology and Drug Discovery. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Graduates in Chemistry, Biochemistry, Biotechnology, Biology, or Pharmacy who have obtained their B.Sc. degree in a non-Spanish Institution after January 1st, 2016.
 • Students with a Master’s title and a good command of English and/or Spanish will be preferred.
 • Admission to the Ph.D. school of UCV is required.

How to Apply:

 • How to Apply: All applications must apply via email to José Gallego (jose.gallego-at-ucv.es).
 • Supporting Documents: 
 • Applications including a CV, academic record including average scores, a cover letter, and two references should be sent to the same address before the deadline.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits:

Valencia Catholic University will offer a 3-year contract with a gross annual salary of approximately €16,000 plus a one-time payment of €1,600 for traveling expenses.

Apply Now

________________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Công Giáo Valencia 2020/2021

Đại học Công giáo Valencia Saint Vincent Martyr là một trường đại học công giáo nổi tiếng, tọa lạc tại Tây Ban Nha với 26 bằng đại học và 58 bằng thạc sĩ. Nó được công nhận vì có sự xuất sắc trong giảng dạy, học tập và học bổng.

Tại sao nên học tại Đại học Công giáo Valencia? Trường đại học hỗ trợ trải nghiệm quốc tế hóa học thuật và chuyên nghiệp của cả Sinh viên và Nhân viên. Tại đây sinh viên có cơ hội học hỏi từ những giảng viên tốt nhất với các trang thiết bị giảng dạy tuyệt vời.

Hạn chót nộp đơn: 15/10/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Công Giáo Valencia
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến Sĩ
 • Giải thưởng: Mức lương € 16,000 cộng với € 1,600 cho chi phí đi lại

 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Tây Ban Nha

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng Tiến sĩ về Sinh học Cấu trúc và Nghiên Cứu Thuốc.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

–  Sinh viên tốt nghiệp các ngành Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học, Sinh học hoặc Dược phẩm đã lấy bằng Cử nhân bằng cấp tại một Học viện không thuộc Tây Ban Nha sau ngày 1 tháng 1 năm 2016.

– Những sinh viên có bằng Thạc sĩ và thông thạo tiếng Anh và / hoặc tiếng Tây Ban Nha sẽ được ưu tiên.

– Nhập học vào trường Tiến sĩ của UCV là bắt buộc.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: tất cả các ứng viên phải nộp đơn qua email cho José Gallego (jose.gallego-at-ucv.es).
 • Tài liệu hỗ trợ: 

CV, hồ sơ học tập bao gồm điểm trung bình, thư xin việc và hai thư giới thiệu phải được gửi đến cùng một địa chỉ trước thời hạn.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu chương trình giáo dục của bạn không được thực hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ phải chứng minh bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh phù hợp.

Những lợi ích:

Đại học Công giáo Valencia sẽ cung cấp một hợp đồng 3 năm với tổng mức lương hàng năm khoảng € 16,000 cộng với khoản thanh toán một lần € 1,600 cho chi phí đi lại.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2356

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network