Full and partial scholarships for Bachelor’s and Postgraduate’s Degrees at Queen’s University 2021

More than 2,940 international students made Queen’s University there Education Destination in 2019. Queens University offers a large number of scholarships for international students in Canada, Awards, and Funding Sources to International Students. Canada is for providing quality education to international students at an affordable cost. 

Queen’s University at Kingston is one of the top Public universities in Kingston, Canada.

Queen’s university’s reputation is international and the school has been consistently ranked as one of the top schools in Canada for both undergraduate and graduate programs.

Application Deadline: 14/11/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Queen University
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelors, Masters, PhD
 • Award: fully/ partial 
 • Number of Awards: vary
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International Students
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: All world.
 • Eligible Course or Subjects: vary
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Should be International Studnet residing and studying outside Canada.
 • You can Search Admission Requirements varies from Country to Country.

How to Apply:

 • How to Apply: To apply, please go to the official website.
 • Supporting Documents: 
 • Secondary School Records (High School Transcripts, Senior Year Grades)
 • English Proficiency Testing Results (TOEFL/ IELTS scores)
 • The Personal Statement of Experience (PSE) essay
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: English.

Benefits:

The program covers your full/ partial tuition fees.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Queen’s University 2021

Hơn 2.940 sinh viên quốc tế đã đưa Đại học Queens trở thành Điểm đến Giáo dục vào năm 2019. Đại học Queens cung cấp một số lượng lớn học bổng cho sinh viên quốc tế tại Canada, Giải thưởng và Nguồn tài trợ cho Sinh viên Quốc tế. Canada cung cấp nền giáo dục chất lượng cho sinh viên quốc tế với chi phí hợp lý.

Queen’s University at Kingston là một trong những trường Đại học Công lập hàng đầu ở Kingston, Canada.

Danh tiếng của trường đại học Queen là quốc tế và trường liên tục được xếp hạng là một trong những trường hàng đầu ở Canada cho cả chương trình đại học và sau đại học.

Hạn chót nộp đơn: 14/11/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Queen
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
 • Giải thưởng: toàn bộ / một phần
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên toàn cầu
 • Giải thưởng có thể được thực hiện: online

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Toàn cầu
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: đa dạng
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Sinh viên Quốc tế học tập bên ngoài Canada.

– Bạn có thể tìm kiếm Yêu cầu Nhập học khác nhau giữa các Quốc gia.

Yêu cầu nhập học:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, vui lòng chuyển đến website chính thức của trường.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Học bạ Trung học (Học bạ Trung học Phổ thông, Các điểm năm cuối cấp)

– Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh (điểm TOEFL / IELTS)

– Bài luận Kinh nghiệm Cá nhân (PSE)

 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Chương trình bao gồm toàn bộ/ một phần học phí của bạn.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2156

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network