Foundation for supporting PhD education at the University of Paris Saclay 2020/2021

Do you have a desire to study in France? If yes, then you can join the Ph.D. Positions in Evaluation of Functional barriers for Generalized Use of Recycled Plastic Materials at the University of Paris Saclay. Founded on December 29, 2014, the Paris-Saclay University is a research university in France. It provides advanced knowledge, creative solutions, and solving study problems. It offers various learning programs. Why study at the University of Paris-Saclay? The university provides excellent and brightest teachers and staff assign to awarding the greatest education for their applicants.

Application Deadline: 30/10/2020

Brief Description:

 • University or Organization: University of Paris Saclay
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: Educational Fund 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in France

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: The sponsorship will be awarded in any subject offered by the university.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • The applicants must have a general engineering degree or master 2 in process engineering, physical chemistry of polymers, or physical chemistry.
 • Skills in analytical chemistry, numerical analysis, modeling, and programming will be appreciated.

How to Apply:

 • How to Apply: Applicants must take part in a Ph.D. degree at the university. After that, for the application process contact Jacques Thébault, Director, or IPC Clermont-Ferrand. E-mail: jacques.thebault-at-ct-ipc.com
 • Supporting Documents: 
 • a CV, cover letter, and a summary of previous research work.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: English.

Benefits:

The University of Paris Saclay will provide an educational fund to the winning candidates.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Quỹ hỗ trợ giáo dục Bậc Tiến Sĩ tại Đại Học Paris Saclay 2020

Bạn có mong muốn du học Pháp? Nếu có, thì bạn có thể tham gia Đánh giá vị trí tiến sĩ về các rào cản về chức năng trong việc sử dụng một số vật liệu nhựa tái chế phổ biến tại Đại học Paris Saclay. Được thành lập vào ngày 29 tháng 12 năm 2014, Đại học Paris-Saclay là một trường đại học nghiên cứu tại Pháp. Trường cung cấp kiến thức nâng cao, các giải pháp sáng tạo và giải quyết các vấn đề học tập. Trường còn cung cấp các chương trình học tập khác nhau. Tại sao nên học tại Đại học Paris-Saclay? Trường đại học cung cấp các giáo viên và nhân viên xuất sắc và sáng giá nhất để trao tặng nền giáo dục tốt nhất cho các ứng viên của họ.

Hạn chót nộp đơn: 30/10/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Paris Saclay
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Qũy hỗ trợ giáo dục
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Pháp

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Tài trợ sẽ được trao cho bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • – Các ứng viên phải có bằng kỹ sư tổng hợp hoặc thạc sĩ cấp 2 về kỹ thuật quá trình, hóa lý polyme hoặc hóa lý.
 • – Các kỹ năng về hóa học phân tích, phân tích số, mô hình hóa và lập trình sẽ được đánh giá cao.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: ứng viên phải tham gia chương trình học Tiến sĩ tại trường đại học. Sau đó, để biết thủ tục đăng ký, hãy liên hệ với Jacques Thébault, Giám đốc hoặc IPC Clermont-Ferrand. E-mail: jacques.thebault-at-ct-ipc.com
 • Tài liệu hỗ trợ: CV, thư xin việc và bản tóm tắt công việc nghiên cứu trước đây.
 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Đại học Paris Saclay sẽ cung cấp một quỹ giáo dục cho các ứng cử viên chiến thắng.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2254

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network