[Australia] Học Bổng Bán Phần tại Đại học Federation

 

Đại học Federation được thành lập năm 1870 và là trường đại học nghiên cứu công lập. Nó cung cấp nhiều chương trình cấp bằng khác nhau hỗ trợ người nộp đơn phát triển kiến thức và kỹ năng to lớn cần thiết trong thế giới cạnh tranh ngày nay. Trường được coi là một trong những trường đại học lớn nhất và phát triển nhất trên toàn quốc. Nó tập trung vào việc giảng dạy dựa trên nghiên cứu, lấy ứng viên làm trung tâm, cần thiết để đạt được một sự nghiệp thành công dựa trên nền tảng giáo dục lâu dài.

 

Hạn chót nộp đơn: Ngày 15 tháng 11 năm 2020.

 

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học: Đại học Federation
  • Sở: NA
  • Cấp độ khóa học: Đại học hoặc thạc sĩ
  • Giải thưởng: 16% học phí
  • Số lượng giải thưởng: Không rõ
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Quốc tịch: mọi quốc tịch

 

 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Australia

 

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: Chương trình cấp bằng cử nhân và thạc sĩ thuộc các lĩnh vực sau: cử nhân kinh doanh, cử nhân thương mại, cử nhân công nghệ thông tin, thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp, thạc sĩ công nghệ, cử nhân kỹ thuật, thạc sĩ quản lý dự án kỹ thuật, thạc sĩ công nghệ kỹ thuật, thạc sĩ công nghệ kỹ thuật.
 • Tiêu chí xét tuyển: Để được xem xét cho giải thưởng này, ứng viên cần có các thông tin sau:
  • Một sinh viên quốc tế có thể đăng ký để có cơ hội
  • Ứng viên phải đăng ký học kỳ 1,2 hoặc học kỳ hè
  • Sinh viên phải đủ điều kiện để học tập tại Úc với thị thực sinh viên
  • Người tìm kiếm phải đăng ký vào một chương trình đủ điều kiện đại học hoặc sau đại học

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Để đăng ký giải thưởng giáo dục này, các ứng cử viên phải nhập học vào các khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ. Học sinh sẽ được tự động đánh giá cho các chương trình.
 • Tài liệu hỗ trợ: Tại thời điểm nhập học, trường đại học sẽ yêu cầu bạn nộp bảng điểm học tập, bằng chứng khả năng ngôn ngữ và bản sao hộ chiếu của bạn cùng với sơ yếu lý lịch.
 • Yêu cầu Nhập học: Ứng viên phải hoàn thành các yêu cầu nhập học về học thuật của trường Đại học liên quan đến chương trình học đã chọn.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào về tiếng Anh – IELTS học thuật tổng thể 6.0, không trình độ nào dưới 6.0 hoặc tương đương.

 

Lợi ích

Mỗi ứng viên thành công sẽ nhận được 16% tổng học phí chương trình của họ để trang trải chi phí giáo dục của họ tại Úc. Áp dụng ngay bây giờ

Apply Now

__________________________________________________________________

Federation University was established in 1870 and it is a public research university. It offers a variety of degree programs that support applicants to grow enormous knowledge and skills which is needed in today’s competitive world. The university is considered one of the largest and greatest-growing universities in the nation. It focuses on candidate-centred, research-driven teaching required to achieve a successful career that is based on life-long education.

 

Application Deadline: November 15, 2020 

Brief Description

  • University or Organization: Federation University
  • Department: NA
  • Course Level: Bachelor or master
  • Award: 16% Tuition fee
  • Access Mode: Online
  • Number of Awards: Not known
  • Nationality: International

 

 • The prize can be taken in Australia

 

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects:Bachelor and master degree program in the following subject area: bachelor of business, bachelor of commerce, bachelor of information technology, master of business administration, master of professional accounting, master of technology, bachelor of engineering, master of engineering project management, master of engineering technology, master of engineering technology.
 • Admissible Criteria: To receive consideration for this award, applicants need to have the following credentials:
  • An international student can apply for the opportunity
  • Applicants must be enrolled in semester 1,2 or summer semester
  • Students must be eligible to study in Australia with a student visa
  • Seekers must be enrolled in an undergraduate or postgraduate eligible program

 

How to Apply

 • How to Apply: To apply for this educational award, candidates must take admission to bachelors or masters degree coursework. Students will be automatically assessed for programmes .
 • Supporting Documents: At the time of admission the university will ask you to submit your academic transcripts, language ability proof, and copy of your passport with the curriculum vitae.
 • Admission Requirements: Aspirants must have to complete the University’s academic admission requirements relevant to the chosen program of study.
 • Language Requirements: Applicants must meet English language entry requirements – Academic IELTS overall 6.0, no band less than 6.0, or equivalent.

 

Benefits

Each successful applicant will receive 16% of their total program tuition fees to cover their educational expenses in Australia. Apply Now

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2555

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network