Deadline: 30/06/2020

Entry funding for International Students at Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong Polytechnic University is now granting an extremely amazing Entry programme in recognition of the outstanding academic achievements of students.

This scheme is made available for the academic year 2020-21. Students, who are from any part of the world except the Chinese Mainland, and want to study at the university can take advantage of this opportunity.

Hong Kong Polytechnic University is considered to be one of the world’s top 100 universities. It has been delivering a positive impact since it was established in 1937. It is classified as a comprehensive higher education institution with over 20,308 students, eight faculties, and school.

Why would you like to be a part of Hong Kong Polytechnic University? It has been recognized many times for its innovative methods of education and ground-breaking research. At the university, there are not only world-class teaching and research facilities but also a range of well-constructed undergraduate, postgraduate, and PhD degree programs for students.

Application Deadline: June 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Hong Kong Polytechnic University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Various
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in Hong Kong

Eligibility

 • Eligible Countries: All countries
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in various areas.
 • Eligibility Criteria: Meeting all the requirements given below is must:
 • Must be international students except for Chinese Mainland
 • Must have been enrolled in a full-time undergraduate degree program at the university.

How to Apply

 • How to Apply: Candidates, who want to be considered for this application , can apply via e-Admission for taking part in an approved course first.
 • Supporting Documents: The following documents must be provided together with the application: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: All applicants of the undergraduate degree program should have a high school diploma.
 • Language Requirement: Applicants are asked to meet any one of the following English language requirements to be eligible to get admission at undergraduate level at the university:
 • A Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 80 or above for the Internet-based test or 550 or above for the paper-based test;
 • An overall Band Score of 6 or above in the International English Language Testing System (IELTS);
 • Grade C or above in GCEOL English;
 • Grade C / 4 or above in GCSE / IGCSE English;
 • Grade 4 or above in English at International Baccalaureate (IB);
 • Grade E or above in HKASLE Use of English.

Benefits

This support will provide both partial and full tuition waivers to students. Full tuition waiver is worth of 140,000/year and partial is of 70,000/year


Học bổng Quốc tế tại Đại học Bách khoa Hồng Kông

Đại học Bách khoa Hồng Kông hiện đang cấp một chương trình đầu vào cực kỳ tuyệt vời để ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của sinh viên.

Chương trình này được cung cấp cho năm học 2020-21. Sinh viên, những người đến từ bất kỳ nơi nào trên thế giới ngoại trừ Trung Quốc đại lục và muốn học tại trường đại học có thể tận dụng cơ hội này.

Đại học Bách khoa Hồng Kông được coi là một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Trường mang lại nhiều tác động tích cực kể từ khi được thành lập vào năm 1937. Đây là một tổ chức giáo dục đại học toàn diện với hơn 20.308 sinh viên, 8 khoa và trường học.

Tại sao bạn muốn trở thành một phần của Đại học Bách khoa Hồng Kông? Trường được công nhận nhiều lần cho các phương pháp giáo dục và nghiên cứu đột phá. Tại đây, không chỉ có các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới mà còn có một loạt các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ được xây dựng tốt cho sinh viên.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 6 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Bách khoa Hồng Kông
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Khác nhau
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hồng Kông

Điều kiện tham gia

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Đáp ứng tất cả các yêu cầu được đưa ra dưới đây là:
 • Phải là sinh viên quốc tế ngoại trừ Trung Quốc đại lục
 • Phải được ghi danh vào một chương trình đại học toàn thời gian tại trường đại học.

Cách thức nộp đơn

 • Ứng viên, những người muốn được xem xét cho ứng dụng này, có thể đăng ký qua Nhập học điện tử để tham gia khóa học được phê duyệt trước.
 • Tài liệu hỗ trợ: Các tài liệu sau đây phải được cung cấp cùng với đơn đăng ký: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Tất cả các ứng viên của chương trình cấp bằng đại học nên có bằng tốt nghiệp trung học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên được yêu cầu đáp ứng bất kỳ một trong những yêu cầu tiếng Anh sau đây để đủ điều kiện được nhận vào cấp đại học tại trường đại học:
 • Bài kiểm tra tiếng Anh dưới dạng ngoại ngữ (TOEFL) từ 80 trở lên đối với bài kiểm tra trên Internet hoặc 550 hoặc cao hơn cho bài kiểm tra trên giấy;
 • Điểm tổng thể từ 6 trở lên trong Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS);
 • Lớp C trở lên bằng tiếng Anh GCEOL;
 • Lớp C / 4 trở lên trong tiếng Anh GCSE / IGCSE;
 • Lớp 4 trở lên bằng tiếng Anh tại International Baccalaureate (IB);
 • Lớp E trở lên trong HKASLE Sử dụng tiếng Anh.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ cung cấp cả miễn trừ một phần hoặc toàn bộ học phí cho sinh viên. Miễn học phí trị giá 140.000 / năm và một phần là 70.000 / năm

Apply Now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...