Emerging Global Leader Scholarship at American University 2021

The American University Scholarships for Undergraduate Students and for Master Students to undertake a Full-time Bachelors Degree and Master’s Degree. You can also apply for the American University Online Scholarship Program. But, Note that the American University Distance learning scholarship is only to undertake a Master’s Degree Program. The Duration of the AU Scholarships for Undergraduate students is full time 4 years, and for Masters, it will be 2 years. At American University all the students will be considered for the scholarship. Most of the American Universities canceled GRE/GMAT for their upcoming admissions due to COVID-19. The increase in demand for Scholarships for International Students in the USA is rapidly increasing. It is a well-known fact that the USA is the most expensive country to study. The American University offers the best of AU Academic Excellence in all academic Fields and Majors. 

 

Application Deadline: 15th December 2020 (For Bachelors), Anytime (For masters)

Brief Description

 • University or Organization: American University, Washington D.C
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelors. Masters
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study an Bachelor, Master degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Candidates must have completed their Undergraduate Degree for a master’s degree program.
 • You Graduated Secondary School earlier than 2019 for Undergraduate Degree Program.
 • Students applying for the scholarship must have an excellent academic record.
 • Candidates with leadership qualities would be given preference.
 • Candidates need to maintain a 3.0 GPA in the first two-semester of the Master’s Program.

 

How to Apply

 • How to Apply: The application process of the AU Emerging Global Leader Scholarship 2021 is Online. If you want to apply please visit the Official website of the AU Scholarship. 

 

Benefits

The AU EGL scholarship covers all billable AU expenses (Full tuition, Room, and Board) for the International student who will need a visa.

Apply now

________________________________________________________________________

Đây là học bổng Đại học Hoa Kỳ dành cho Sinh viên Đại học và Sinh viên Cao học để theo học Bằng Cử nhân và Bằng Thạc sĩ. Bạn cũng có thể đăng ký Chương trình Học bổng Trực tuyến của Đại học Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lưu ý rằng học bổng Đào tạo từ xa của Đại học Hoa Kỳ chỉ để thực hiện Chương trình Thạc sĩ. Thời hạn của Học bổng AU dành cho sinh viên Đại học là trong thời gian 4 năm, và đối với Thạc sĩ, sẽ là 2 năm. Tại Đại học Mỹ, tất cả các sinh viên sẽ được xét học bổng. Hầu hết các trường Đại học Hoa Kỳ đã hủy bỏ GRE / GMAT cho các kỳ nhập học sắp tới của họ do COVID-19. Nhu cầu học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ đang tăng lên nhanh chóng bởi một thực tế nổi tiếng là Hoa Kỳ là quốc gia đắt đỏ nhất để học tập. Trường Đại học Hoa Kỳ cung cấp chương trình giảng dạy có chất lượng tốt nhất về Học thuật AU trong tất cả các Lĩnh vực và Chuyên ngành học thuật.

 

Hạn chót nộp đơn:  15/12/2020

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: American University
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Cử Nhân, Thạc sĩ 
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đại học, thạc sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải hoàn thành Bằng đại học của họ cho chương trình thạc sĩ.
 • Tốt nghiệp Trung học sớm hơn năm 2019 cho Chương trình Đại học.
 • Sinh viên đăng ký học bổng phải có thành tích học tập xuất sắc.
 • Các ứng viên có tố chất lãnh đạo sẽ được ưu tiên hơn.
 • Ứng viên cần duy trì điểm trung bình 3.0 trong hai học kỳ đầu tiên của Chương trình Thạc sĩ.

 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Quy trình đăng ký Học bổng AU Emerging Global Leader Scholarship 2021 là hoàn toàn Trực tuyến. Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng truy cập trang web chính thức của Học bổng AU

Những lợi ích

Học bổng AU EGL bao gồm tất cả các chi phí AU phải thanh toán (Toàn bộ học phí, Tiền ăn ở và Tiền ăn ở) cho sinh viên quốc tế cần thị thực.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2204

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network