Eiffel Excellence Scholarship 2021

The Eiffel Excellence Scholarship Program 2021 was established by the French Ministry for Europe and Foreign Affairs to enable French higher education institutions to attract top foreign students to enroll in their masters and Ph.D. programs.

It gives an opportunity to the future foreign decision-makers of the private and public sectors, in priority areas of study, and encourages applicants up to 30 years old from developing countries at master’s level, and applicants up to 35 years old from developing and industrialized countries at the Ph.D. level.

 

Application Deadline: January 09, 2021

 

Brief Description

 • University or Organization: France
 • Department: NA
 • Course Level: Masters, PhD
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Required Language: English
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Master and PhD degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Nationality: this program is reserved for non-French nationals. Candidates with two nationalities, one of which is French, are not eligible.
 • Age: for the master’s level, candidates must be no older than 30 on the date of 2020. The campaign, that is, students born after March 1989. At the Ph.D. level, candidates must be no older than 35 on the date of the 2021 Campaign, that is, students born after March 1984.

 

How to Apply

 • How to Apply: The application process is online. Please read the Applicants Guidance Note carefully before completing as eligibility criteria may differ from country to country

 

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved master program. 

Apply now

________________________________________________________________________

Chương trình Eiffel Excellence Scholarship Program 2021 được thành lập bởi Bộ Ngoại giao và phát triển quốc tế Pháp nhằm cho phép các cơ sở giáo dục đại học tại đây thu hút sinh viên nước ngoài đăng ký theo học các thạc sĩ và tiến sĩ 

Đây là cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định trong tương lai về các vấn đề liên quan đến khu vực tư nhân và nhà nước, trong các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên, và khuyến khích ứng viên dưới 30 tuổi từ các nước đang phát triển tham gia theo học trình độ thạc sĩ và ứng viên đến 35 tuổi tham gia trình độ tiến sĩ tương ứng.

 

Hạn chót nộp đơn: 09/01/2021

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Pháp
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ 
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng anh
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Quốc tịch: Chương trình này dành riêng cho những người không phải là công dân Pháp. Thí sinh có hai quốc tịch, một trong hai quốc tịch là Pháp cũng được xét không đủ điều kiện.
 • Tuổi: đối với cấp độ thạc sĩ, ứng viên phải không quá 30 tuổi từ năm 2020, tức là phải sinh sau 3/1989. Đối với bậc PhD., ứng viên không quá 35 tuổi vào năm 2021, tức là sinh viên sau tháng 3 năm 1984.

 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đây là quá trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn dành cho người đăng ký trước khi hoàn thành vòng đơn vì tiêu chí có thể khác nhau giữa các quốc gia.

 

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2206

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network