Edward O. Wilson Postdoctoral Scholarship at Harvard University 2020

Through a generous founding gift from Edward O. Wilson, Faculty-Curator Emeritus and University Research Professor Emeritus, and with support from additional donors, the Museum of Comparative Zoology (MCZ) at Harvard University has established the E.O. Wilson Postdoctoral Fellowship Program. This program supports postdoctoral researchers at MCZ to pursue the discovery and formal taxonomic description of Earth’s animal species. Fellows will work under the supervision of one or more MCZ faculty-curators, who will provide office space, access to lab facilities, and necessary research support. The program aims to achieve broad taxonomic coverage and is not restricted to any particular taxon. At this time, the selection of fellows will give priority to candidates who work on living species.

Application Deadline: 29/09/2020

Brief Description:

 • University or Organization: The Wahlgrenska Foundation
 • Department: NA
 • Course Level: Research degree program
 • Award: $ 55,000/year
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: USA
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Ph.D. with relevant research experience in taxonomy and/or systematics is required
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Proposed research should utilize an integrative approach that combines several data types in crafting solutions to taxonomic problems.
 • Applicants need to identify at least one faculty-curator who has agreed to supervise the fellowship.

How to Apply:

 • How to Apply: Submission through Harvard Academic Recruiting Information eSystem (ARieS).
 • Supporting Documents: 
 • A cover letter no longer than one page
 • A research proposal, no longer than four pages and single-spaced.
 • Research budget: Include a simple, one-page budget that itemizes anticipated research and travel costs, not to exceed the fellowship allowance.
 • A curriculum vitae no longer than three pages.
 • five pertinent publications.
 • Three letters of recommendation from non-Harvard scientists. Include names and contact information of the three referees with the application.
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: English proficiency.

Benefits:

 • Research and travel allowance of $4,000/year
 • Start date flexible, but within 12 months of extended fellowship offer
 • Maximum two-year appointment, with funding for year 2 contingent upon successful performance during year 1.

Apply Now

________________________________________________________________________

Học Bổng Sau Tiến Sĩ Edward O. Wilson Tại Đại Học Harvard 2020

Thông qua món quà sáng từ Edward O. Wilson, Giáo sư danh dự của Khoa-Giám tuyển và Nghiên cứu Đại học, và với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ Bảo tàng Động vật học So sánh (MCZ) tại Đại học Harvard đã thành lập Chương trình Học bổng Sau Tiến sĩ Wilson. Chương trình này hỗ trợ các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại MCZ theo đuổi việc khám phá và mô tả phân loại chính thức về các loài động vật trên Trái đất. Các nghiên cứu sinh sẽ làm việc dưới sự giám sát của một hoặc nhiều giảng viên MCZ, những người sẽ cung cấp không gian văn phòng, quyền sử dụng các cơ sở thí nghiệm và hỗ trợ nghiên cứu cần thiết. Chương trình nhằm đạt được phạm vi phân loại rộng rãi và không bị giới hạn đối với bất kỳ đơn vị phân loại cụ thể nào. Tại thời điểm này, việc tuyển chọn nghiên cứu sinh sẽ ưu tiên những ứng viên nghiên cứu về các loài sinh vật sống.

Hạn chót nộp đơn: 29/09/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: The Wahlgrenska Foundation
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Nghiên cứu sinh
 • Giải thưởng: $55,000/năm
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: đa dạng
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng tiến sĩ với kinh nghiệm nghiên cứu liên quan trong phân loại học hoặc hệ thống học là bắt buộc.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • – Nghiên cứu được đề xuất nên sử dụng một cách tiếp cận tích hợp kết hợp một số kiểu dữ liệu để tạo ra các giải pháp cho các vấn đề phân loại học.
 • – Người nộp đơn cần xác định ít nhất một giảng viên-người phụ trách đồng ý giám sát nghiên cứu sinh.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Nộp thông qua Hệ thống điện tử Thông tin Tuyển dụng Học thuật Harvard (ARieS)
 • Tài liệu hỗ trợ: 
 • – Thư xin việc không dài quá một trang
 • – Một đề xuất nghiên cứu, dài không quá bốn trang.
 • – Ngân sách nghiên cứu: Bao gồm ngân sách, các chi phí nghiên cứu và đi lại đã được dự đoán trước, không vượt quá phụ cấp nghiên cứu sinh.
 • – Sơ yếu lý lịch dài không quá ba trang.
 • – Năm ấn phẩm trên báo.
 • – Ba thư giới thiệu của các nhà khoa học không thuộc Harvard. Bao gồm tên và thông tin liên lạc của ba giao sư.
 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh.

Những lợi ích:

 • Trợ cấp nghiên cứu và đi lại 4.000 USD / năm
 • Ngày bắt đầu linh hoạt trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu đãi học bổng gia hạn
 • Cuộc hẹn tối đa hai năm, với kinh phí cho năm 2 tùy thuộc vào kết quả thành công trong năm 1.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2291

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network