Doctoral Scholarships from the Wahlgrenska Foundation 2020

The Wahlgrenska Foundation is a research foundation in Sweden. It has a good reputation for its social services and development policies towards a student’s future. Through this program, the participants will have a good opportunity for developing their knowledge and a chance to start their higher education at a reputable university in Sweden or any other in the world.

Application Deadline: 14/09/2020

Brief Description:

 • University or Organization: The Wahlgrenska Foundation
 • Department: NA
 • Course Level: Research degree program
 • Award: SEK 75,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Sweden and International
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Candidates of Sweden and international are allowed to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Pursuing a Ph.D. degree program in the field of mass media -such as press, radio, and television, and computer media at any university in Sweden or internationally.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • The participants must have a strong in the given field and ready to start research at any Swedish university or any other university in the world.

How to Apply:

 • How to Apply: Before applying to this opportunity, the participants have to be enrolling in a Ph.D. degree program at any university in Sweden or international. After being admitted to the course, they need to complete an application form for the grant. The form should be sent to-Wahlgrenska Foundation.
 • Supporting Documents: 
 • Participants must attach a CV with copies of diplomas and a publication list, along with contact information for two references persons.
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: English proficiency.

Benefits:

The free education grant will worth SEK 75,000 to each successful participant.

Apply Now

________________________________________________________________________

Học Bổng Bậc Tiến Sĩ Từ Quỹ Wahlgrenska Foundation 2020

Quỹ Wahlgrenska là một tổ chức nghiên cứu ở Thụy Điển. Nó có danh tiếng tốt về các dịch vụ xã hội và chính sách phát triển hướng tới tương lai của học sinh. Thông qua chương trình này, các học viên sẽ có cơ hội tốt để phát triển kiến thức và cơ hội bắt đầu học lên cao tại một trường đại học danh tiếng ở Thụy Điển hoặc bất kỳ trường nào khác trên thế giới.

Hạn chót nộp đơn: 14/09/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: The Wahlgrenska Foundation
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: SEK 75,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Thụy Điển và quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Ứng viên của Thụy Điển và quốc tế được phép đăng ký.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Theo đuổi chương trình cấp bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực truyền thông đại chúng – chẳng hạn như báo chí, đài phát thanh và truyền hình và truyền thông máy tính tại bất kỳ trường đại học nào ở Thụy Điển hoặc quốc tế.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • – Những người tham gia phải có thế mạnh trong lĩnh vực nhất định và sẵn sàng nghiên cứu tại bất kỳ trường đại học nào của Thụy Điển hoặc bất kỳ trường đại học nào khác trên thế giới.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Trước khi đăng ký cơ hội này, những người tham gia phải đăng ký theo học chương trình cấp bằng Tiến sĩ tại bất kỳ trường đại học ở Thụy Điển hoặc quốc tế. Sau khi được nhận vào khóa học, họ cần phải hoàn thành đơn đăng ký tài trợ. Biểu mẫu phải được gửi đến-Wahlgrenska Foundation.
 • Tài liệu hỗ trợ: Những người tham gia phải đính kèm một sơ yếu lý lịch với bản sao văn bằng và danh sách xuất bản, cùng với thông tin liên lạc của hai người giới thiệu.
 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Tài trợ giáo dục miễn phí sẽ trị giá 75.000 SEK cho mỗi người tham gia thành công.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2288

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network