Destination Australia Scholarships for International Students at Central Queensland University, 2020

Get financial support to start your academic journey in Australia. Central Queensland University is giving an opportunity to apply for the Destination Australia Scholarships. The program is open for overseas students for the academic year 2020-2021.

The Award encourages talented students who want to commence undergraduate and postgraduate degree programs.

Established in 1967, the Central Queensland University has more than 35 000 students spread across 24 campuses and locations Australia-wide. It provides various undergraduate, graduate, and research degree programs for the students.

Why at Central Queensland University? The university offers a number of degree level courses along with the many academic and financial support opportunities. By joining CQUniversity, students will gain project-based learning and work placements.

Application Deadline: December 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Central Queensland University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and Postgraduate
 • Award: Up to $15 000 per year + 25% tuition fee
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 16
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate, Postgraduate (Course work), Postgraduate (Research) in all subjects offered by the university.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Available to new to CQUniversity students.
 • Attained an overall grade of at least 65% or equivalent in your most recent studies.
 • The grant is not transferable to other campuses.
 • You must remain enrolled at the Rockhampton campus.
 • You must maintain a valid Student Visa for the duration of your scholarship.
 • You must maintain ongoing residency in the regional area where your study is based, for the duration of the program.

How to Apply

 • How to Apply: If you are ready to apply for a course at the Rockhampton campus, please visit the apply page for international students.
 • Supporting Documents: Must provide academic transcripts, translations of academic transcripts, personal identification document e.g. passport. In addition to this, the submission of a 500-word study statement at the time of application.
 • Admission Requirements: For taking admission, candidates must check the entry requirements of the program.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency. E.g. an English test result.

Benefits

The Central Queensland University will provide up to $15 000 per year + 25% tuition fee scholarship through the International Student Scholarship-Regional for the academic session 2020-2021.


Học bổng Quốc tế tại Đại học Trung tâm Queensland

Nhận hỗ trợ tài chính để bắt đầu hành trình học tập của bạn tại Úc. Đại học Central Queensland đang mở ra cơ hội cho học bổng Destination Australia. Chương trình này dành cho sinh viên nước ngoài năm học 2020-2021.

Giải thưởng khuyến khích sinh viên tài năng muốn bắt đầu các chương trình đại học và sau đại học.

Được thành lập vào năm 1967, Đại học Trung tâm Queensland có hơn 35 000 sinh viên trải rộng trên 24 cơ sở và địa điểm trên toàn nước Úc. Nơi đây cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và nghiên cứu khác nhau cho sinh viên.

Tại sao tại Đại học Trung tâm Queensland? Trường đại học cung cấp một số khóa học cấp bằng cùng với nhiều cơ hội hỗ trợ học tập và tài chính.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Trung tâm Queensland
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau đại học
 • Giải thưởng: Lên tới $ 15 000 mỗi năm + 25% học phí
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 16
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Đại học, Sau đại học (Khóa học), Sau đại học (Nghiên cứu) trong tất cả các môn học được cung cấp bởi các trường đại học.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Được chấp nhận cho một chương trình học tại CQUniversity.
 • Đạt được điểm tổng thể ít nhất 65% hoặc tương đương trong các nghiên cứu gần đây nhất của bạn
 • Khoản tài trợ không được chuyển nhượng cho các cơ sở khác.
 • Bạn vẫn phải ghi danh tại cơ sở Rockhampton.
 • Bạn phải duy trì Visa sinh viên hợp lệ trong suốt thời gian nhận học bổng.
 • Bạn phải duy trì cư trú liên tục trong khu vực nơi học tập của bạn, trong suốt thời gian của chương trình.

Quy trình đăng ký

 • Cách đăng ký: Nếu bạn đã sẵn sàng đăng ký một khóa học tại cơ sở Rockhampton, vui lòng truy cập trang đăng ký dành cho sinh viên quốc tế.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải cung cấp bảng điểm học tập, bản dịch bảng điểm học tập, tài liệu nhận dạng cá nhân, ví dụ: hộ chiếu. Thêm vào đó, bạn phải nộp một tuyên bố nghiên cứu 500 từ tại thời điểm nộp đơn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, thí sinh phải kiểm tra các yêu cầu đầu vào của chương trình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu giáo dục của bạn chưa được thực hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ được chứng minh bằng chứng về trình độ tiếng Anh đầy đủ. Ví dụ: một kết quả kiểm tra tiếng Anh.

Những lợi ích

Đại học Central Queensland sẽ cung cấp tới 15 000 đô la mỗi năm + 25% học bổng học phí thông qua Học bổng sinh viên quốc tế-khu vực cho khóa học 2020-2021.

Apply Now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network