Deadline: All year round

Deakin University Scholarship In Australia 2021 [Fully Funded]

Are you the one who is ambitious to get a research scholarship to study abroad? Deakin University Scholarship in Australia 2021 brings amazing fully-funded scholarships to experience innovative research and teaching style. In Australia, Deakin University is one of the premier universities for research and digital frontier.

The Deakin University Scholarship is funded by the Australian Government. The Australian Government Scholarships 2021 are available in almost every major/field offered at Deakin University.

In this postgraduate scholarship in Australia, a candidate will get flexible options to study diverse courses, multi-cultural experience as an International student, and a great experience to be a better professional. Both national and international students can apply for the Research Training Program Scholarship (RTP) / Deakin University Postgraduate Research Scholarship (DUPR)

Deakin University holds a broad network of International academic supervisors for the Ph.D. and Master’s scholarship holders to broaden the research horizon. It is Australia’s multi-award winning university, studying at Deakin university ensures a door for a bright future.

Brief Description

 • Host Country: Australia
 • Host University: Deakin University
 • Level of Degree: Research Master’s Degree, Doctoral Degree
 • Duration: Doctoral Scholarship Duration: 3 years of Doctoral Program
 • Master’s Scholarship Duration: 2 years of Research Master’s Program
 • Field of Study: 
 • Arts and Education
 • Business and Law
 • Science, Engineering and Built Environment
 • Institute for Frontier Materials
 • Faculty of Health
 • Institute for Intelligent System Research and Innovation
 • Applied Artificial Intelligence Institute

Benifits

 • A stipend of $28,092/year
 • A relocation allowance from $500 to $1,500
 • Waived Tuition fee
 • Health insurance coverage
 • Travel Allowance

Eligibility

 • To be eligible for this scholarship, national or international students must be enrolled at Deakin University in an HDR course of study.
 • A candidate should not be a current awardee of the commonwealth or equivalent scholarship.
 • A candidate should not be receiving income more than 75% of the scholarship’s stipend.
 • A candidate should refer for the HDR course requirements at Deakin University to the research degree entry page.

Selection Criteria

 • A candidate will be prioritized holding honors or Bachelor’s Degree with 1st class.
 • A candidate’s research experience and quality of the supervisory team.
 • A candidate working on a research project.

How to apply

Prior to writing a formal application, expression of interest must be written to the following faculties;

 • Arts and Education
 • Business and Law
 • Science, Engineering and Built Environment
 • Institute for Frontier Materials

On the advice of the faculty, candidates must write a formal application.

For the following faculties, a formal application should be written;

 • Faculty of Health
 • Institute for Intelligent System Research and Innovation
 • Applied Artificial Intelligence Institute

Application Deadline

 • Applications for research postgraduate programs can be submitted throughout the year via online Higher Degree by Research Application Form.

Học bổng quốc tế tại Đại học Deakin , Úc 2021

Bạn có phải là người có tham vọng nhận được học bổng nghiên cứu để đi du học? Học bổng Đại học Deakin tại Úc 2021 mang đến những học bổng được tài trợ hoàn toàn tuyệt vời để trải nghiệm phong cách nghiên cứu và giảng dạy sáng tạo. Tại Úc, Đại học Deakin là một trong những trường đại học hàng đầu về nghiên cứu và biên giới kỹ thuật số.

Học bổng Đại học Deakin được tài trợ bởi Chính phủ Úc. Học bổng Chính phủ Úc 2021 có sẵn trong hầu hết mọi lĩnh vực / lĩnh vực được cung cấp tại Đại học Deakin.

Trong học bổng sau đại học tại Úc này, một ứng viên sẽ có được các lựa chọn linh hoạt để học các khóa học đa dạng, trải nghiệm đa văn hóa khi là sinh viên quốc tế và trải nghiệm tuyệt vời để trở thành một chuyên gia tốt hơn. Cả sinh viên trong nước và quốc tế đều có thể nộp đơn xin Học bổng Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) / Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Deakin (DUPR)

Đại học Deakin nắm giữ một mạng lưới rộng lớn các giám sát viên học thuật quốc tế cho bằng tiến sĩ. và những người nắm giữ học bổng Thạc sĩ để mở rộng chân trời nghiên cứu. Đó là trường đại học giành nhiều giải thưởng của Úc, học tại trường đại học Deakin đảm bảo một cánh cửa cho một tương lai tươi sáng.

Tổng quan học bổng

 • Quốc gia: Úc
 • Trường: Đại học Deakin
 • Cấp độ:Bằng thạc sĩ nghiên cứu, bằng tiến sĩ
 • Thời lượng:
  Học bổng tiến sĩ Thời gian: 3 năm
  Học bổng Thạc sĩ Thời gian: 2 năm
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Nghệ thuật và Giáo dục
 • Kinh doanh và pháp luật
 • Khoa học, Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng
 • Viện Vật liệu biên giới
 • Khoa sức khỏe
 • Viện nghiên cứu và đổi mới hệ thống thông minh
 • Viện trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Lợi ích

 • Khoản trợ cấp $ 28,092 / năm
 • Trợ cấp tái định cư từ $ 500 đến $ 1.500
 • Miễn học phí
 • Bảo hiểm y tế
 • Phụ cấp đi đường

Điều kiện tham gia

 • Để đủ điều kiện nhận học bổng này, sinh viên trong nước hoặc quốc tế phải đăng ký vào Đại học Deakin trong khóa học HDR.
 • Một ứng cử viên hiên tại không được nhận của học bổng phổ thông hoặc tương đương.
 • Một ứng cử viên không có nhận thu nhập quá 75% học bổng mà học bổng quy định.
 • Một ứng viên nên tham khảo các yêu cầu khóa học HDR tại Đại học Deakin đến trang nhập cảnh nghiên cứu.

Tiêu chí lựa chọn

 • Một ứng cử viên sẽ được ưu tiên giữ bằng danh dự hoặc Cử nhân Cử nhân với lớp 1.
 • Một ứng cử viên kinh nghiệm nghiên cứu và chất lượng của đội ngũ giám sát.
 • Một ứng cử viên làm việc trong một dự án nghiên cứu.

Cách thức đăng ký

Trước khi đăng ký chính thức, bạn phải viết thư thể hiện sự quan tâm của mình đến các khoa sau:

 • Nghệ thuật và Giáo dục
 • Kinh doanh và pháp luật
 • Khoa học, Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng
 • Viện Vật liệu biên giới
 • Khoa sức khỏe
 • Viện nghiên cứu và đổi mới hệ thống thông minh
 • Viện trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Hạn cuối: Đơn đăng ký cho các chương trình sau đại học nghiên cứu có thể được gửi trong suốt cả năm

Apply now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *