Deadline: 29/06/2020

Deakin University HDR PhD funding for International Students in Australia

Deakin University and the University of Copenhagen are jointly offering the HDR PhD funding for domestic and international students in Australia. The grant is available for the academic year 2020/21.

The educational programme is open for high-performing applicants to conduct research on the topic of ‘Empowerment and shared decision making in patient experience when living with multimorbidities’.

Founded in 1974, Deakin University has now three learning centres in the state of Victoria. It is Australia‘s fastest-growing research universities, offers higher education’s digital frontier manifests in a number of exciting ways.

Why study at Deakin University? At this university, students can get the chance to achieve their individual aspirations and to become leaders in their chosen fields. DU offers students a borderless and opportunities to live the future in a new world.

Application Deadline: June 29, 2020

Brief Description

 • University: Deakin University
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Awards: $28,092 per annum
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: Domestic or International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Research program on the topic of ‘Empowerment and shared decision making in patient experience when living with multimorbidities’
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Be either a domestic or international candidate
 • Be enrolling full time and hold an honours degree (first class) or an equivalent standard master’s degree with a substantial research component
 • Be able to physically locate to both University of Copenhagen (Denmark) and Deakin University (Australia).

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for this award, claimants are required to gain admission in the PhD degree program at the university. After recognition as a PhD student, candidates can download and complete the award application form for this opportunity.
 • Supporting Documents: Aspirants are required to attach the aptitude for written communication, evidence of their reporting/publications track record or written communication professional engineering experience, information on work placements and engineering roles with the form.
 • Admission Requirements: A bright student should hold an honours degree (first class) or an equivalent standard master’s degree with a substantial research component.
 • Language Requirement: You must meet the PhD entry requirements of both Deakin University and the University of Copenhagen, including English language proficiency requirements.

Benefits

The program will provide all the following benefits:

 • Stipend of $28,092 per annum tax exempt (2020 rate)
 • Relocation allowance of $A500-$A1500 (for single to family) for students moving from interstate or overseas to commence the program in Australia
 • International students only: Tuition fees offset for the duration of 4 years. Single Overseas Student Health Cover policy for the duration of the student visa.

Apply Now


Đại học Deakin và Đại học Copenhagen đang cùng nhau cung cấp tài trợ cho Tiến sĩ HDR cho sinh viên trong nước và quốc tế tại Úc. Khoản tài trợ có sẵn cho năm học 2020/21.

Chương trình giáo dục dành cho các ứng viên có hiệu suất cao để thực hiện nghiên cứu về chủ đề ‘Truyền cảm hứng và cách đưa ra quyết định chung theo kinh nghiệm của bệnh nhân khi sống chung với bệnh đa sắc tố.

Được thành lập vào năm 1974, Đại học Deakin hiện có ba trung tâm học tập tại bang Victoria. Đây là trường đại học nghiên cứu phát triển nhanh nhất của Úc, cung cấp lĩnh vực kỹ thuật sốcủa giáo dục đại học qua một số cách thú vị.

Tại sao học tại Đại học Deakin? Tại trường đại học này, sinh viên có thể có cơ hội đạt được nguyện vọng cá nhân và trở thành nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực họ chọn. Trường cung cấp cho sinh viên một thế giới không biên giới và cơ hội được tiếp cận tương lai.

Hạn chót nộp đơn: 29/6/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học Deakin
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 28,092 mỗi năm
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Trong nước hoặc Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học có thể chấp nhận: Chương trình nghiên cứu về chủ đề ‘Trao quyền và chia sẻ quyết định theo kinh nghiệm của bệnh nhân khi sống chung với đa chủng loại
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Là ứng cử viên trong nước hoặc quốc tế
 • Được đăng ký toàn thời gian và có bằng danh dự (hạng nhất) hoặc bằng thạc sĩ tiêu chuẩn tương đương với một thành phần nghiên cứu đáng kể
 • Có thể có mặt trực tiếp tại cả Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Deakin (Úc).

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để được xem xét cho giải thưởng này, người yêu cầu được yêu cầu nhập học chương trình cấp bằng tiến sĩ tại trường đại học. Sau khi được công nhận là nghiên cứu sinh, ứng viên có thể tải xuống và hoàn thành mẫu đơn xin nhận giải thưởng cho cơ hội này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Những người mong muốn được yêu cầu gắn khả năng giao tiếp bằng văn bản, bằng chứng về hồ sơ theo dõi báo cáo / ấn phẩm hoặc kinh nghiệm kỹ thuật giao tiếp bằng văn bản, thông tin về vị trí công việc và vai trò kỹ thuật với biểu mẫu.
 • Yêu cầu nhập học: Một sinh viên có tố chất nên có bằng danh dự (hạng nhất) hoặc bằng thạc sĩ tiêu chuẩn tương đương với một thành phần nghiên cứu đáng kể.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiến sĩ của cả Đại học Deakin và Đại học Copenhagen, bao gồm các yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

Những lợi ích

Chương trình sẽ cung cấp tất cả các lợi ích sau:

 • Khoản trợ cấp $ 28,092 mỗi năm được miễn thuế (tỉ giá 2020)
 • Trợ cấp tái định cư $ A500- $ A1500 (dành cho gia đình độc thân) cho các sinh viên chuyển từ liên bang hoặc nước ngoài để bắt đầu chương trình tại Úc
 • Chỉ dành cho sinh viên quốc tế: Học phí bù cho khoảng thời gian 4 năm. Chính sách bảo hiểm sức khỏe du học độc thân trong suốt thời gian xin visa du học.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...