Deadline: 20/08/2020

DDA Postdoctoral Fellowships for International Students in Denmark

The Danish Diabetes Academy is pleased to announce the Postdoctoral Fellowships for outstanding candidates. The studentships are available for the academic year 2020/21.

There are five 1/3-financed three-year postdoctoral awards available for international students who want to apply for the PhD degree in the field of diabetes research.

Danish Diabetes Academy constitutes an original networking platform for a national diabetes research strategy that is rational and science-based, and which will strengthen both basic and clinical research in diabetes.

Why should apply for this program? By joining the program, students will gain research skills as well as advance knowledge. The DDA wants to support researchers who are at the beginning of their research careers and develop/consolidate their research profile and scientific network.

Application Deadline: August 20, 2020

Brief Description

 • Organization: Danish Diabetes Academy (DDA)
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Awards: 600,000 DKK
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 5
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Denmark

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree in any field of diabetes research
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have a PhD degree or your PhD thesis must be accepted for the defense at the time of receiving the grant notification letter

How to Apply

 • How to Apply: Applications must be written in English and submitted via the online application form for this funding opportunity.
 • Supporting Documents: Curriculum Vitae, recommendation letters, copy of your PhD diploma, copy of your Master’s degree certificate, motivation letter other relevant documentation (e.g. recommendations, certificate of English proficiency)
 • Admission Requirements: For taking admission. Applicants must have a master’s degree from a recognized university.
 • Language Requirement: High-level English language skills are required (oral as well as written).

Benefits

The DDA will fund the postdoctoral fellowship up to an amount of DKK 600,000 in total, partly covering the salary of the postdoctoral fellow during the project period.


Học bổng Tiến sĩ DDA dành cho sinh viên quốc tế tại Đan Mạch

Danish Diabetes Academy vui mừng thông báo Học bổng sau tiến sĩ cho các ứng viên xuất sắc năm học 2020/21.

Học bổng cho khóa học 3 năm được tài trợ cho sinh viên quốc tế muốn đăng ký học tiến sĩ trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh tiểu đường.

Tại sao nên áp dụng cho chương trình này? Khi tham gia chương trình, sinh viên sẽ có được kỹ năng nghiên cứu cũng như nâng cao kiến ​​thức. DDA muốn hỗ trợ các nhà nghiên cứu đang bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của họ và phát triển / củng cố hồ sơ nghiên cứu và mạng lưới khoa học của họ.

Hạn cuối: 20/08/2020

Thông tin cơ bản

 • Tổ chức: Học viện Tiểu đường Đan Mạch (DDA)
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: 600.000 DKK
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 5
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Đan Mạch

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng tiến sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu bệnh tiểu đường nào
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải có bằng tiến sĩ hoặc luận án tiến sĩ của bạn phải được chấp nhận để bảo vệ tại thời điểm nhận được thư thông báo tài trợ

Làm thế nào để đăng ký

 • Các ứng dụng phải được viết bằng tiếng Anh và nộp qua mẫu đơn trực tuyến cho cơ hội tài trợ này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu, bản sao bằng tiến sĩ, bản sao chứng chỉ thạc sĩ, thư động viên tài liệu liên quan khác (ví dụ: khuyến nghị, chứng chỉ năng lực tiếng Anh)
 • Yêu cầu nhập học: Đối với việc nhập học. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ từ một trường đại học được công nhận.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Yêu cầu kỹ năng tiếng Anh trình độ cao (bằng miệng cũng như bằng văn bản).

Lợi ích

DDA sẽ tài trợ cho chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ với tổng số tiền là 600.000 DKK, bao gồm một phần tiền lương trong suốt thời gian dự án.

 Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...