Deadline: 15/07/2020

David Johnston – Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada

David Johnston – Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada

This is a full-time program open to the students from around the world who want to study a undergraduate and graduate degree program in any Faculty at Waterloo.

As a public research university in Canada, University of Waterloo is consistently ranked Canada’s most innovative university and most famous for its cooperative education programs. It offers academic programs administered by six faculties and ten faculty-based schools.

Why at Waterloo University? To study at this university is a great opportunity for students. Here candidates can enjoy significant opportunities to grow their career through leadership training, organizational development workshops, and secondments.

Brief Description

 • University or Organization: University of Waterloo
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and graduate degree
 • Award: Up to $2,500 , $2,500 to $5,000 and $10,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: Canadian and International students
 • The award can be taken in Canada
 • Application Deadline: July 15, 2020, or November 15, 2020
 • Language: English

Eligibility:

 • Eligible Countries: Canadian and international students are eligible to apply for these endowments.
 • Eligible Course or Subjects: The bursaries are open to study the undergraduate and graduate degree program in any subject offered by the university.
 • Eligibility Criteria: The applicants must meet the following eligibility criteria:
 • Candidates who have the good academic standing (normally a minimum 70% average at the undergraduate level; normally a minimum 75% average at the graduate level) are eligible to apply for these endowments.
 • The applicants must be full-time undergraduate and graduate students in any faculty who wish to participate in an international experience in Israel, including a minimally-paid or volunteer international co-op work placement, a volunteer placement, an academic exchange or a study term related to academic requirements.

How to Apply

 • How to apply: To apply for the opportunity s, candidates need to take admission at the university in undergraduate and graduate degree program. After taking admission, candidates can access the application on their forms pages
 • Supporting Documents: Applicants need to attach a personal statement which will refer to the application form.
 • Admission Requirements: For undergraduate and graduate studies, applicants must have advanced placement (AP) courses, international baccalaureate (IB) courses and international baccalaureate (IB) diploma.
 • Language Requirement: All applicants must provide evidence of their English language ability to meets the minimum requirements for admission.

Note: Students should apply as soon as they are able to confirm the details of their intended experience by one of the following deadlines: July 15, November 15, or March 15.

Benefits
The financial aid positions will be awarded worth up to $2,500 for a one-term study experience, $2,500 to $5,000 for a one-term work or volunteer experience, up to $10,000 for a two-term work or volunteer experience.


David Johnston – Giải thưởng kinh nghiệm quốc tế của Quỹ Lebovic tại Canada

Để hỗ trợ sinh viên Canada và sinh viên quốc tế, Đại học Waterloo đang cung cấp Giải thưởng Trải nghiệm Quốc tế David Johnston – Lebovic cho các ứng viên đạt thành tích cao.
Đây là một chương trình toàn thời gian dành cho các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới muốn theo học chương trình đại học và sau đại học tại bất kỳ Khoa nào tại Waterloo.

Là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Canada, Đại học Waterloo liên tục được xếp hạng Canada Đại học sáng tạo nhất và nổi tiếng nhất với các chương trình giáo dục hợp tác. Nó cung cấp các chương trình học tập được quản lý bởi sáu khoa và mười trường dựa trên giảng viên.

Tại sao tại Đại học Waterloo? Học tại trường đại học này là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên. Tại đây, các ứng viên có thể tận hưởng những cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp thông qua đào tạo lãnh đạo, hội thảo phát triển tổ chức và biệt phái.

Thông tin cơ bản

 • Trường/ Tổ chức: Đại học Waterloo
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau đại học
 • Giải thưởng: Lên tới $ 2,500, $ 2,500 đến $ 5.000 và $ 10.000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: (không đề cập)
 • Quốc tịch: Sinh viên Canada và Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada
 • Hạn cuối: 15/07/2020 hoặc 15/11/2020
 • Ngôn ngữ: tiếng anh

Điều kiện tham gia

 • Áp dụng cho sinh viên Canada và quốc tế đ
 • Áp dụng cho khóa học/môn học: Chương trình đại học và sau đại học trong bất kỳ môn học nào được cung cấp bởi các trường đại học.
 • Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau:
 • Ứng viên có thành tích học tập tốt (bình thường tối thiểu 70% trung bình ở bậc đại học; thông thường trung bình tối thiểu 75% ở cấp độ sau đại học) đủ điều kiện để đăng ký các khoản này.
 • Ứng viên phải là sinh viên đại học và sau đại học toàn thời gian ở bất kỳ giảng viên nào muốn tham gia trải nghiệm quốc tế ở Israel, bao gồm vị trí làm việc hợp tác quốc tế được trả lương tối thiểu hoặc tình nguyện, vị trí tình nguyện, trao đổi học thuật hoặc thời hạn học tập liên quan đến yêu cầu học tập.

Làm thế nào để đăng ký

 • Để đăng ký cơ hội, thí sinh cần nhập học tại trường đại học trong chương trình cấp bằng đại học và sau đại học. Sau khi nhập học, thí sinh có thể truy cập ứng dụng trên trang mẫu của họ
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên cần đính kèm một tuyên bố cá nhân sẽ đề cập đến mẫu đơn.
 • Yêu cầu nhập học: Đối với các nghiên cứu đại học và sau đại học, ứng viên phải có các khóa học nâng cao (AP), tú tài quốc tế (IB) và bằng tú tài quốc tế (IB).
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh của mình để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học.
 • Lưu ý: Sinh viên nên nộp đơn ngay khi họ có thể xác nhận các chi tiết về trải nghiệm dự định của họ theo một trong các thời hạn sau: 15 tháng 7, 15 tháng 11 hoặc 15 tháng 3.

Quyền lợi

Các vị trí hỗ trợ tài chính sẽ được trao trị giá tới 2.500 đô la cho trải nghiệm học tập một nhiệm kỳ, 2.500 đến 5.000 đô la cho công việc một năm hoặc kinh nghiệm tình nguyện, lên tới 10.000 đô la cho trải nghiệm làm việc hai năm hoặc tình nguyện.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *