Deadline: 29/06/2020

CSIRO Data61 PhD Scholarship in Smart Contract Security Analytics at University of Queensland, 2020

Get financial support to start your academic journey in Australia. The University of Queensland is giving an opportunity to apply for the CSIRO Data61 PhD Scholarship in Smart Contract Security Analytics for the session 2020/2021.

The programme assists domestic and international students who want to undertake a Higher Degree by Research programme.

The University of Queensland is the fifth oldest public research university in Australia that offers associate, bachelor, master, doctoral, and higher doctorate degrees. The university is home to 53,600 students in which 18,000 are international students from 134 countries.

Why would you like to study at the University of Queensland? The university offers the best opportunities and practical experience, knowledge, and skills that will prepare them to exceed expectations in their careers.

Application Deadline: June 29, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Queensland
 • Department: N/A
 • Course Level: PhD
 • Award: Living stipend scholarship
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: N/A
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree program in Smart Contract Security Analytics.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must have a master of Philosophy (or another research master’s degree).
 • Must have a bachelor’s degree from an approved university with at least honours class IIA or equivalent.
 • Coursework master’s degree with an overall grade point average of 5.65 on the 7-point UQ scale.
 • Postgraduate degree (at least one year full-time or equivalent) with an overall grade point average of 5 on the 7-point UQ scale, together with research experience.
 • Bachelor’s degree plus at least 2 years of research experience, including research publications.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , applicants must have to take admission to a PhD degree coursework at the University of Queensland. After that, please email the following documents (in PDF) to Professor Ryan Ko (r.ko-at-uq.edu.au) with the subject heading: EOI for UQ-Data61 CRP Project Smart Contract Security Analytics.
 • Supporting Documents: Candidates must submit a Cover letter, CV, academic certificates, and names of two referees who can comment on your ability to undertake in-depth research. Referee reports are carefully assessed with your application.
 • Admission Requirements: For taking admission, you need to meet entry requirements for your chosen program.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency. For more information go through the English language requirements page.

Benefits

The funding program is provided by the CSIRO/Data61 for three years (with a possible 6 months extension) for a PhD. After the EOI stage, the student will work with UQ and Data61 researchers towards the application of a UQ RTP and/or CSIRO’s Data61 PhD scholarship/top-up, subject to eligibility criteria and an evaluation by an independent assessment committee.


Học bổng Tiến sĩ tại Đại học Queensland , 2020-21

Bạn tìm kiếm hỗ trợ tài chính để bắt đầu hành trình học tập của bạn tại Úc? Đại học Queensland đang tạo cơ hội để xin học bổng tiến sĩ CSIRO Data61 ngành Phân tích bảo mật hợp đồng thông minh cho năm học 2020/2021.

Học bổng này hỗ trợ sinh viên trong nước và quốc tế muốn thực hiện chương trình cấp bằng cao hơn thông qua chương trình nghiên cứu.

Đại học Queensland là trường đại học nghiên cứu công lập lâu đời thứ năm ở Úc cung cấp các chương trình liên kết, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ cao hơn. Trường đại học có 53.600 sinh viên, trong đó 18.000 là sinh viên quốc tế đến từ 134 quốc gia.

Tại sao bạn muốn học tại Đại học Queensland? Trường đại học cung cấp những cơ hội tốt nhất và kinh nghiệm thực tế, kiến ​​thức và kỹ năng sẽ chuẩn bị cho họ vượt quá mong đợi trong sự nghiệp của họ.

Hạn chót nộp đơn: ngày 29 tháng 6 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Queensland
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Học bổng trợ cấp sinh hoạt
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng tiến sĩ về Phân tích bảo mật hợp đồng thông minh.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng thạc sĩ Triết học (hoặc bằng thạc sĩ nghiên cứu khác).
 • Phải có bằng cử nhân từ một trường đại học được phê duyệt với ít nhất bằng danh dự hạng IIA hoặc tương đương.
 • Khóa học thạc sĩ cấp bằng với điểm trung bình tổng thể là 5,65 trên thang điểm UQ 7 điểm.
 • Bằng sau đại học (ít nhất một năm toàn thời gian hoặc tương đương) với điểm trung bình chung là 5 trên thang điểm UQ 7 điểm, cùng với kinh nghiệm nghiên cứu.
 • Bằng cử nhân cộng với ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu, bao gồm các ấn phẩm nghiên cứu.

Quy trình nộp đơn

 • Để đăng ký học bổng, ứng viên phải tham gia khóa học lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Queensland. Sau đó, vui lòng gửi email các tài liệu sau (dưới dạng PDF) cho Giáo sư Ryan Ko (r.ko-at-uq.edu.au) với tiêu đề: EOI for UQ-Data61 CRP Project Smart Contract Security Analytics.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp thư xin việc, CV, chứng chỉ học tập và tên của hai người giới thiệu có thể nhận xét về khả năng của bạn để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu. Thư giới thiệu sẽ được đánh giá cẩn thận với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu giáo dục của bạn chưa được thực hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ được chứng minh bằng chứng về trình độ tiếng Anh đầy đủ. Để biết thêm thông tin đi qua trang yêu cầu tiếng Anh.

Những lợi ích

Chương trình tài trợ được cung cấp bởi CSIRO / Data61 trong ba năm (có thể gia hạn 6 tháng) cho một tiến sĩ. Sau giai đoạn EOI, sinh viên sẽ làm việc với các nhà nghiên cứu của UQ và Data61 để áp dụng học bổng tiến sĩ UQ RTP và / hoặc CSIRO tựa Data61, theo tiêu chí đủ điều kiện và đánh giá của ủy ban đánh giá độc lập.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...