CONACYT National Scholarship – Master of Business Administration

Administrated by the National Council for Science and Technology, the program is open for those eligible candidates who wish to pursue the Master of Business Administration in session 2020/2021. The National Council for Science and Technology Communication focuses on outreach activities, training in Science and Technology communication. It is mandated to communicate Science and Technology. It has been organized in almost all districts every year with more and more schools joining the activity. While studying at this university, candidates can get the extra benefits that come with studying at Mexico’s well-known university. It gives students skills and confidence to make a positive change and also research opportunities for building community relationships.

Application Deadline: August 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: National Council for Science and Technology
 • Department: NA
 • Course Level: Postgraduate degree (MBA)
 • Award: Tuition fee
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: Mexican and international students
 • The award can be taken in Mexico

Eligibility

 • Eligible Countries: Candidates from Mexico and all around the world
 • Acceptable Course or Subjects: Master of Business Administration
 • Admissible Criteria: To be considered for this fund, the applicant must have to be applying in the Master of Business Administration coursework at CETYS University for the academic year 2020/2021.
 • Students granted these endowments commit to continue to be enrolled for the entire duration of their graduate program, to pass every course and comply with the CONACYT and CETYS academic and institutional policies

How to Apply

 • How to Apply: Once you have registered yourself as a master’s degree student at the CETYS University, you will be eligible to apply for this studentship. For being a master’s degree student, you are recommended to send an application available on the given link.
 • Admission Requirements: For taking affirmation at the university, aspirants are required to hold their bachelor degree certificate with good academic grades. Claimants also need to receive a ‘PASS’ grade in all their courses and with an overall GPA of 80 or higher.
 • Supporting Documents: Must attach the CVU or Unique Curriculum Vitae at CONACYT’s online portal, letter of exclusive dedication, copy of preceding level of student or letter of certification of study, official transcript, birth certificate, and letters of recommendation.
 • Language Requirement: Seekers need to provide evidence of your English language ability as part of our application assessment process.

Benefits: 

The studentship will provide the full or partial quarter based tuition fee.

Apply Now


Được quản lý bởi Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia, chương trình dành cho những ứng viên đủ điều kiện muốn theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trong khóa 2020/2021. Hội đồng Truyền thông Khoa học và Công nghệ Quốc gia tập trung vào các hoạt động tiếp cận cộng đồng, đào tạo về truyền thông Khoa học và Công nghệ. Nó được yêu cầu để truyền đạt Khoa học và Công nghệ. Nó đã được tổ chức ở hầu hết các quận, huyện hàng năm với ngày càng nhiều trường tham gia hoạt động. Khi theo học tại trường đại học này, các ứng viên có thể nhận được những lợi ích bổ sung khi theo học tại trường đại học nổi tiếng của Mexico. Nó cung cấp cho sinh viên kỹ năng và sự tự tin để tạo ra một thay đổi tích cực và cũng nghiên cứu các cơ hội để xây dựng các mối quan hệ cộng đồng.

Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 8, 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Trường đại học hoặc Tổ chức: Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Bằng sau đại học (MBA)
 • Giải thưởng: Học phí
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không được biết
 • Quốc tịch: sinh viên Mexico và quốc tế
 • Giải thưởng có thể được nhận ở Mexico

Đủ điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng cử viên từ Mexico và khắp nơi trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để được xem xét cho quỹ này, ứng viên phải đăng ký khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học CETYS cho năm học 2020/2021. Những sinh viên được cấp những ưu đãi này cam kết tiếp tục đăng ký trong toàn bộ thời gian của chương trình sau đại học của họ, vượt qua mọi khóa học và tuân thủ các chính sách học tập và thể chế của CONACYT và CETYS

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Khi bạn đã đăng ký trở thành sinh viên thạc sĩ tại Đại học CETYS, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký làm sinh viên này. Để trở thành sinh viên bậc thạc sĩ, bạn nên gửi đơn đăng ký có sẵn trên liên kết cho sẵn.
 • Yêu cầu nhập học: Để được khẳng định tại trường đại học, ứng viên phải có chứng chỉ bằng cử nhân với điểm học tập tốt. Người khiếu nại cũng cần nhận được điểm ‘PASS’ trong tất cả các khóa học của họ và có điểm trung bình chung là 80 trở lên.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải đính kèm CVU hoặc Sơ yếu lý lịch duy nhất trên cổng thông tin trực tuyến của CONACYT, thư cống hiến độc quyền, bản sao cấp học trước của sinh viên hoặc thư xác nhận học tập, bảng điểm chính thức, giấy khai sinh và thư giới thiệu.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Người tìm việc cần cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh của bạn như một phần của quá trình đánh giá đơn đăng ký của chúng tôi.

Những lợi ích:

Học sinh sẽ cung cấp toàn bộ hoặc một phần học phí theo quý.

Shortlink: https://youthop.vn?p=2020

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network