Deadline: 01/12/2020

Claremont McKenna College International Merit-Based Scholarship in USA

Claremont McKenna College is now rewarding students with excellent academic performance through its generous Merit-Based Scholarship. This scheme is made available for international first-year applicants.

The purpose of this programme is to find new talent from around the world and encourage them to study at Claremont McKenna College.

Founded in 1946, Claremont McKenna College is counted in one of the United States’ top liberal arts colleges. It specializes in government and economics. The college has eleven world-class research institutes where students research with professors. With more than 1,300 students, it has become one of the selective colleges in the world.

Why study at Claremont McKenna College? Great facilities, talented professors, highly ranked programs, supporting staff and friendly environment are the aspects that make this institution an ideal choice for any students. At the university, students are prepared to make a difference and lead a successful and productive life.

Application Deadline: December 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Claremont McKenna College
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: N/A
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the US

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in a variety of areas.
 • Eligibility Criteria: You will be selected if you:
 • Are international students
 • Have applied for an approved course at the university.

How to Apply

 • How to Apply: There is no separate application process for this application . For consideration, you need to send an application for admission and all supporting credentials by the deadline.
 • Supporting Documents: As supporting documents, you can provide the following: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Admission requirements vary from course to course.
 • Language Requirement: Requirements associated with language vary from course to course.

Benefits: The sponsorship will cover educational expenses associated with an approved course.


Học bổng quốc tế tại Claremont McKenna College, USA

Claremont McKenna College hiện đang trao thưởng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc thông qua Merit-Based Scholarship. Chương trình này được cung cấp cho sinh viên quốc tế năm thứ nhất đại học.

Mục đích của chương trình này là tìm kiếm tài năng mới từ khắp nơi trên thế giới và khuyến khích họ theo học tại Claremont McKenna College.

Được thành lập vào năm 1946, Claremont McKenna College được tính vào một trong những trường cao đẳng nghệ thuật tự do hàng đầu của Hoa Kỳ. Trường chuyên về chính phủ và kinh tế. Trường có mười một viện nghiên cứu tầm cỡ thế giới nơi sinh viên nghiên cứu với các giáo sư. Với hơn 1.300 sinh viên, nơi đây đã trở thành một trong những trường đại học chọn lọc trên thế giới.

Hạn cuối: 01/12/2020

Thông tin cơ bản

 • Đại học /Tổ chức: Claremont McKenna College
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Không có
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Mỹ

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong nhiều lĩnh vực.
 • Bạn sẽ được xét duyệt nếu bạn đáp ứng những tiêu chí sau:
 • Là sinh viên quốc tế
 • Đã nộp đơn cho một khóa học được phê duyệt tại trường đại học.

Làm thế nào để đăng ký

 • Không có quy trình đăng ký riêng cho học bổng này. Để xem xét, bạn cần gửi đơn xin nhập học và tất cả các thông tin hỗ trợ trước hạn chót.
 • Tài liệu hỗ trợ: Là tài liệu hỗ trợ, bạn có thể cung cấp các thông tin sau: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu nhập học thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Các yêu cầu liên quan đến ngôn ngữ khác nhau tùy theo khóa học.
 • Lợi ích: Việc tài trợ sẽ bao gồm các chi phí giáo dục liên quan đến một khóa học được phê duyệt.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network