Chulabhorn Graduate Institute and ASEAN Foundation Joint Post-graduate Scholarship Programme in Science and Technology 2021

The Chulabhorn Graduate Institute (CGI) and the ASEAN Foundation (AF) have entered into an agreement to develop highly qualified human resources in the area of science and technology within the ASEAN Member States through the Chulabhorn Graduate Institute – ASEAN Foundation Post-graduate Scholarship Programme in Science and Technology.

The CGI is a multidisciplinary post-graduate academic institute established in 2005, under the initiative of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol. The aim of CGI is to employ the most recent interactive teaching techniques used in world-leading educational and research institutions to train trainees in the program to be effective thinkers and leaders in their field of expertise, to better serve their countries’ needs towards sustainable development. The CGI is presently offering programs leading to a Master’s and Doctoral Degree in Applied Biological Sciences: Environmental Health, Environmental Toxicology, and Chemical Science.

The ASEAN Foundation is an organization from and for the people of ASEAN. Three decades after ASEAN was established, the ASEAN Leaders recognized that there remained inadequate shared prosperity, ASEAN awareness, and contact among the people of ASEAN. It was of this concern that the ASEAN Leaders established the ASEAN Foundation during the ASEAN’s 30th Anniversary Commemorative Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, on 15 December 1997. The ASEAN Foundation exists because of one vision: to build a cohesive and prosperous ASEAN Community. As an ASEAN’s body, the ASEAN Foundation is tasked to support ASEAN mainly in promoting awareness, identity, interaction, and development of the people of ASEAN.

This year, ten (10) scholarships are available for ASEAN nationals (except Thai citizens) who are interested to pursue a Master’s Degree at the CGI. Selection of successful applicants will be based on merit.

Eligibility

Scholarships are open to bonafide ASEAN nationals (except Thai citizen) who meet the following qualifications:

 • Under 30 years of age
 • Hold a Bachelor Degree with a cumulative GPA of at least 2.75 in one of the following fields:
  • Sciences: Chemistry, Biology, Biological Sciences, Molecular Biology, Environmental Sciences
  • Medical Sciences: Medicine, Medical Technology
  • Pharmacy or Pharmaceutical Sciences

Applicants from other related fields are also welcome to apply.

 • Have experience in scientific laboratory research
 • Must have demonstrated English proficiency, preferably on one of two recognized tests of language proficiency (TOEFL, IELTS)
 • Must provide a statement of purpose explaining their interests in the study

Field of Study

 • Applied Biological Sciences: Environmental Health
 • Environmental Toxicology
 • Chemical Sciences

Scholarship Coverage

The scholarship will cover tuition and other academic fees (credit fee, laboratory expenses, refresher course, enrollment fee, thesis fee, production of thesis documents), round trip airfare, visa fee, first settlement allowance, relocation allowance, accommodation, monthly stipend, book allowance, health insurance, and others.

Award Period

The scholarship award will cover six (6) weeks refresher courses and follow by a period of two (2) years Master’s Degree study, subject to an annual review of the scholar’s satisfactory progress.

Refresher Courses will tentatively commence in June 2021 while the academic programme will commence in August 2021.

Application Procedure

Applicants should complete the Chulabhorn Graduate Institute – the ASEAN Foundation Post-graduate Scholarship Programme’s application form and submit together with other supporting documents through the following channel:

(1) Send via e-mail the scan file of the application form and all the supporting document to:

The Chulabhorn Graduate Institute (CGI Scholarship Programme) 906 Kamphangphet 6 Road, Laksi, Bangkok 10210 THAILAND
E-mail: cgi_academic@cgi.ac.th

(2) After step (1) send all the original documents via postal services to the address as stated in (1).

No consideration will be given to application with incomplete supporting documents.

Supporting Document

Following documents must be submitted together with the application form:

 1. Full Academic Transcript
 2. Three Recommendation Letters
 3. Statement of Purpose explaining the interest of study
 4. Medical History Report
 5. Other supporting documents to facilitate application screening

Application Period

Applications for the CGI-AF Scholarship Programme is due on 30 October 2020.

Notification of the Award

Successful applicants will be notified of the outcome by the CGI around February 2021.

Application Form

CGI-AF scholarship application form and medical history report can be found in the attachments.
Application_form_for_asean_citizens_2021.docapplication_form_for_asean_citizens_2021.pdf
Medical History and Report

 

Official website


Viện nghiên cứu sau đại học Chulabhorn (CGI) và Quỹ ASEAN (AF) đã ký kết thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các quốc gia thành viên ASEAN thông qua Viện nghiên cứu sau đại học Chulabhorn – Chương trình học bổng sau đại học ASEAN trong Khoa học và Công nghệ.

CGI là một học viện sau đại học đa ngành được thành lập năm 2005, dưới sự chủ động của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng gia Chulabhorn Mahidol. Mục đích của CGI là sử dụng các kỹ thuật giảng dạy tương tác gần đây nhất được sử dụng trong các tổ chức nghiên cứu và giáo dục hàng đầu thế giới để đào tạo học viên trong chương trình trở thành những nhà tư tưởng và lãnh đạo hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn của họ, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của đất nước họ để phát triển bền vững . CGI hiện đang cung cấp các chương trình dẫn đến bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Khoa học sinh học ứng dụng: Sức khỏe môi trường, Chất độc môi trường và Khoa học hóa học.

Quỹ ASEAN là một tổ chức từ và cho người dân ASEAN. Ba thập kỷ sau khi ASEAN được thành lập, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhận ra rằng vẫn còn sự thịnh vượng chung không đầy đủ, nhận thức về ASEAN và sự tiếp xúc giữa người dân ASEAN. Chính vì mối quan tâm này mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã thành lập Quỹ ASEAN trong Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 15 tháng 12 năm 1997. Quỹ ASEAN tồn tại vì một tầm nhìn: xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và thịnh vượng. Là một cơ quan ASEAN, Quỹ ASEAN có nhiệm vụ hỗ trợ ASEAN chủ yếu trong việc thúc đẩy nhận thức, bản sắc, tương tác và phát triển của người dân ASEAN.

Năm nay, mười (10) học bổng dành cho các công dân ASEAN (trừ công dân Thái Lan), những người quan tâm đến việc theo đuổi bằng Thạc sĩ tại CGI. Lựa chọn ứng viên thành công sẽ dựa trên thành tích.

Đủ điều kiện

Học bổng dành cho các công dân ASEAN (trừ công dân Thái Lan), những người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Dưới 30 tuổi
 • Có bằng Cử nhân với điểm trung bình tích lũy ít nhất 2,75 trong một trong các lĩnh vực sau:
  • Khoa học: Hóa học, Sinh học, Khoa học sinh học, Sinh học phân tử, Khoa học môi trường
  • Khoa học y tế: Y học, Công nghệ y tế
  • Khoa học dược phẩm

Ứng viên từ các lĩnh vực liên quan khác cũng được chào đón để nộp đơn.

 • Có kinh nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm khoa học
 • Phải chứng minh trình độ tiếng Anh, tốt nhất là trong một trong hai bài kiểm tra được công nhận về trình độ ngôn ngữ (TOEFL, IELTS)
 • Phải cung cấp một bài luận về mục đích giải thích lý do vì sao bạn lại thích ngành mà bạn đã chọn để nộp đơn

Chuyên ngành

 • Ứng dụng khoa học sinh học : Sức khỏe môi trường
 • Chất độc môi trường
 • Khoa học hóa học

Học bổng bao gồm

Học bổng sẽ bao gồm học phí và các khoản học phí khác (phí tín dụng, chi phí phòng thí nghiệm, khóa bồi dưỡng, lệ phí tuyển sinh, lệ phí luận án, sản xuất tài liệu luận án), vé máy bay khứ hồi, lệ phí visa, trợ cấp định cư, trợ cấp di dời, chỗ ở, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp sách, bảo hiểm y tế, và những người khác.

Thời gian trao giải

Giải thưởng học bổng sẽ bao gồm sáu (6) tuần bồi dưỡng các khóa học và sau đó là một khoảng thời gian hai (2) năm học Master Master Degree, theo đánh giá hàng năm về tiến độ đạt yêu cầu của học giả.

Các khóa học bồi dưỡng sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2021 trong khi chương trình học sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2021.

Thủ tục nộp đơn

Ứng viên nên hoàn thành Học viện sau đại học Chulabhorn – Mẫu đơn xin học bổng sau đại học của Tổ chức ASEAN và nộp cùng với các tài liệu hỗ trợ khác thông qua kênh sau:

(1) Gửi qua e-mail tệp quét của mẫu đơn và tất cả các tài liệu hỗ trợ tới:

Viện nghiên cứu sau đại học Chulabhorn (Chương trình học bổng CGI) 906 Kamphangphet 6 Road, Laksi, Bangkok 10210 THÁI LAN
E-mail: cgi_academia@cgi.ac.th

(2) Sau bước (1) gửi tất cả các tài liệu gốc qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ như được nêu trong (1).

Không có sự xem xét sẽ được đưa ra để áp dụng với các tài liệu hỗ trợ không đầy đủ.

Tài liệu hỗ trợ

Các tài liệu sau đây phải được nộp cùng với mẫu đơn:

 • Bảng điểm học tập đầy đủ
 • Ba thư giới thiệu
 • Tuyên bố mục đích giải thích sự quan tâm của nghiên cứu
 • Báo cáo lịch sử y tế
 • Các tài liệu hỗ trợ khác để tạo điều kiện sàng lọc ứng dụng
 • Thời gian ứng dụng

Đơn đăng ký Chương trình Học bổng CGI-AF sẽ đến hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Thông báo về giải thưởng

Ứng viên thành công sẽ được CGI thông báo về kết quả vào khoảng tháng 2 năm 2021.

Mẫu đăng ký

Mẫu đơn xin học bổng CGI-AF và báo cáo lịch sử y tế có thể được tìm thấy như trong các tài liệu đính kèm.

Application_form_for_asean_citizens_2021.docapplication_form_for_asean_citizens_2021.pdf
Medical History and Report

Trang web chính thức

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...