Chevening – UK Government Scholarships

Chevening Scholarship 2021-2022 session is opening from September 3, 2020, for international students. Chevening Scholarship this year will be offered without the requirement of IELTS or any other English Language testing documents.

Chevening is the UK Government’s international awards scheme aimed at developing global leaders. Funded by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) and partner organizations, Chevening offers two types of award – Chevening Scholarships and Chevening Fellowships – the recipients of which are personally selected by the British embassies and high commissions throughout the world.

Application Deadline: November 30, 2020

Brief Description

  • University or Organization: United_Kingdom (UK)
  • Department: NA
  • Course Level: Master
  • Award: fully-funded 
  • Number of Awards: NA
  • Access Mode: Online
  • Nationality: All
  • The award can be taken in Vietnam

Eligibility

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a master degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria: 
 • Be a citizen of a Chevening-eligible country
 • Return to your country of citizenship for a minimum of two years after your award has ended
 • Have an undergraduate degree that will enable you to gain entry into a postgraduate programme at a UK university. This is typically equivalent to an upper second-class 2:1 honors degree in the UK.
 • Have at least two years’ work experience (this may be up to five years for fellowship programmes, so please refer to your country page for further details)

How to Apply

 • How to Apply: Applications have to be submitted through the Online Application Form.

Benefits

This support will help selected students by covering the tuition cost of any approved program. 

Apply now

________________________________________________________________________

Đơn đăng ký học bổng Chevening 2021-2022 được mở từ ngày 3 tháng 9 năm 2020, dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng Chevening năm nay sẽ được cấp mà không yêu cầu IELTS hoặc bất kỳ tài liệu kiểm tra tiếng Anh nào khác.

Chevening là chương trình giải thưởng quốc tế của Chính phủ Vương quốc Anh nhằm phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu. Được tài trợ bởi Văn phòng Đối ngoại và Khối thịnh vượng chung (FCO) và các tổ chức đối tác, Chevening cung cấp hai loại giải thưởng – Chevening Scholarship và Chevening Fellowship – các cá nhân đựa lựa chọn bởi đại sứ quán Anh và các ủy ban trên toàn thế giới.

Hạn chót nộp đơn: 30/11/ 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Anh Quốc
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Chương trình đào tạo thạc sĩ
 • Giải thưởng: fully-funded 
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Online
 • Quốc tịch: Tất cả trừ công dân Anh
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả trừ Anh.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đào tạo thạc sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Là công dân của quốc gia đủ điều kiện nhận học bổng Chevening.
 • Trở lại nước trong tối thiểu hai năm sau khi kết thúc học bổng.
 • Có bằng đại học sẽ tạo điều kiện giúp bạn tham gia vào chương trình sau đại học tại một trường đại học ở Vương quốc Anh. Tương đương với bằng danh dự hạng hai 2:1 ở Anh.
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất hai năm (điều này có thể lên đến năm năm đối với các chương trình nghiên cứu sinh)

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đơn đăng ký phải được nộp qua Mẫu đơn đăng ký trực tuyến.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải một phần chi phí của bất kỳ chương trình đào tạo sau tiến sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2317

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network