Deadline: 01/11/2020

C. Wright Mills International Scholarship in Anthropology at University of Canterbury, New Zealand

With the motive of supporting the education of students in New Zealand, the University of Canterbury is dispensing a marvellous opportunity through its C. Wright Mills International Scholarship. The programme is available for both domestic and international students.

The scholarship aims to assist motivated students who want to commence MA by thesis or a PhD degree program in the field of Anthropology for the session 2020-2021.

Founded in 1873, the University of Canterbury is the second oldest institution in New Zealand that offers tertiary-level education. It has also been awarded a 5-Star QS ranking for internationally-renowned research and teaching. Here you can get professional learning opportunities, career guidance, and employment services.

Application Deadline: November 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Canterbury
 • Department: NA
 • Course Level: Master’s (by thesis) and Doctoral
 • Award: $3,750
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Master’s (by thesis) and Doctoral degree program in Anthropology.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must be enrolled, or intending to enrol, full time or part-time, at the University of Canterbury in a programme for an MA by thesis in Anthropology or a PhD in Anthropology.
 • Graduates of any university in New Zealand or of the University of the South Pacific.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , applicants must take admission in Master’s (by thesis) and Doctoral program at the University of Canterbury. After that, candidates must have to submit the online application.
 • Supporting Documents: Must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: For being registered, you need to meet entry requirements for each qualification you plan to study.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirements section for more details.

Benefits

The University of Canterbury will provide an award of $3,750 per annum to excellent students who want to study graduate degree programs for the academic year 2020-2021.


Học bổng quốc tế C. Wright Mills tại Đại học Canterbury, New Zealand

Với mục tiêu hỗ trợ giáo dục sinh viên ở New Zealand, Đại học Canterbury mang đến một cơ hội tuyệt vời thông qua Học bổng quốc tế C. Wright Mills. Chương trình áp dụng cho cả sinh viên trong nước và quốc tế bằng thạc sĩ/tiến sĩ trong lĩnh vực Nhân chủng học năm học 2020-2021.

Được thành lập vào năm 1873, Đại học Canterbury là tổ chức lâu đời thứ hai ở New Zealand cung cấp giáo dục đại học. Trường được xếp hạng 5 sao trên bảng xếp hạng QS cho nghiên cứu và giảng dạy. Tại đây bạn có được đa dạng cơ hội học tập chuyên nghiệp, hướng dẫn nghề nghiệp và dịch vụ việc làm.

Hạn cuối: 01/11/2020

Thông tin cơ bản

 • Trường/ Tổ chức: Đại học Canterbury
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ (theo luận án) và Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $3.750
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: (Không đề cập)
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Học bổng được thực hiện ở New Zealand

Điều kiện ứng tuyển

 • Áp dụng cho tất cả các quốc gia
 • Áp dụng cho khóa học: Thạc sĩ Từ (theo luận án) và chương trình cấp bằng tiến sĩ về Nhân chủng học.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải được ghi danh, hoặc có ý định đăng ký, toàn thời gian hoặc bán thời gian, tại Đại học Canterbury trong một chương trình lấy bằng thạc sĩ về Nhân chủng học hoặc Tiến sĩ Nhân học.
 • Sinh viên tốt nghiệp của bất kỳ trường đại học ở New Zealand hoặc Đại học Nam Thái Bình Dương.

Làm thế nào để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký , ứng viên phải nhập học chương trình Thạc sĩ (theo luận án) và chương trình Tiến sĩ tại Đại học Canterbury. Sau đó, ứng viên phải nộp đơn trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bao gồm CV, chứng chỉ học thuật và bảng điểm với đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Để được đăng ký, bạn cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho bằng cấp bạn dự định học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Quyền lợi

Đại học Canterbury sẽ cung cấp giải thưởng trị giá 3.750 đô la mỗi năm cho những sinh viên xuất sắc muốn học chương trình cấp bằng tốt nghiệp cho năm học 2020-2021.

Apply Now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network