Deadline: 12/07/2020

BU PhD and MRes Studentships for International Students in UK

Bournemouth University is dispensing an excellent opportunity through its PhD and MRes Studentships in the United Kingdom for the academic year 2020/21.

The main purpose of this programme is to provide financial support for domestic and international students who want to commence a PhD degree at BU for four years.

Bournemouth University is a public research university founded in 1992. It received a silver rating in the Teaching Excellence Framework, a government assessment. BU offers various undergraduate and graduate degree programs to the students.

Why study at Bournemouth University? While studying at BU, students can learn the unique content of the course, which will be helpful for a future career in any field of study. Here, they will gain many opportunities related to their career.

Application Deadline: July 12, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Bournemouth University
 • Department: NA
 • Course Level: PhD or  Research
 • Award: Salary
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: UK, EU and International students
 • The program can be taken in the UK

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree in fish telemetry, aquatic ecology and ecological fieldwork
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have outstanding academic potential as measured normally by either a 1st class honours degree (or equivalent Grade Point Average (GPA) or a Master’s degree with distinction or equivalent

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for this studentship, applicants need to take admission to a PhD degree at BU. After that, they should complete the online application form for this grant.
 • Supporting Documents: You need to submit your academic records, curriculum vitae, copy of the passport, along with language ability proof.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must meet all the entry requirements for the university.
 • Language Requirement: An IELTS (Academic) score of 6.5 minimum (with a minimum 6.0 in each component, or equivalent) for candidates for whom English is not their first language, and this must be evidenced at point of application

Benefits: The Bournemouth University will provide a salary to the successful candidates for the session 2020/21.


Học bổng Tiến sĩ tại Đại học Bournemouth, UK

Đại học Bournemouth mang đến một cơ hội tuyệt vời thông qua chương trình học Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh tại Vương quốc Anh cho năm học 2020/21.

Mục đích chính của chương trình này là cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong nước và quốc tế muốn bắt đầu bằng tiến sĩ tại BU trong 4 năm.

Đại học Bournemouth là một trường đại học nghiên cứu công lập được thành lập vào năm 1992. Trường được xếp hạng bạc trong Khung xuất sắc giảng dạy dựa trên đánh giá của chính phủ. BU cung cấp các chương trình đại học và sau đại học khác nhau cho sinh viên.

Tại sao nên học tại Đại học Bournemouth? Trong khi học tại BU, sinh viên có thể tìm hiểu nội dung độc đáo của khóa học, điều này sẽ hữu ích cho sự nghiệp tương lai trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào. Tại đây, họ sẽ đạt được nhiều cơ hội liên quan đến sự nghiệp của họ.

Hạn cuối: 12/07/2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học/Tổ chức: Đại học Bournemouth
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ hoặc Nghiên cứu
 • Giải thưởng: Mức lương
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Anh, EU và sinh viên quốc tế
 • Chương trình có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình học Tiến sĩ ngành: fish telemetry, aquatic ecology and ecological fieldwork
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải có tiềm năng học tập vượt trội như được thể hiện thông qua bằng danh dự hạng nhất (hoặc điểm trung bình tương đương (GPA) hoặc bằng Thạc sĩ phân biệt hoặc tương đương

Quy trình đăng ký

 • Để được xem xét cho học bổng này, ứng viên cần phải nhập học để lấy bằng tiến sĩ tại BU. Sau đó, họ nên hoàn thành mẫu đơn trực tuyến cho khoản tài trợ này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn cần nộp hồ sơ học tập, sơ yếu lý lịch, bản sao hộ chiếu, cùng với bằng chứng khả năng ngôn ngữ.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào cho trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Điểm IELTS (Học thuật) tối thiểu 6,5 (với tối thiểu 6.0 cho mỗi thành phần hoặc tương đương) đối với các ứng viên mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của họ và các chứng chỉ này phải được cung cấp khi bạn bắt đầu nộp hồ sơ

Lợi ích: Đại học Bournemouth sẽ cung cấp một mức lương cho các ứng viên thành công cho phiên 2020/21.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network