Brescia University International Baccalaureate Scholarships in Canada

To help bright international students in Canada, Brescia University is actively offering wonderful Baccalaureate Scholarships for the academic year 2020-21.

All these funding opportunities will be awarded based on academic achievement. To qualify, applicants must be overseas students and taking admission in any baccalaureate degree programme at the university.

Brescia University is a dynamic institution for higher learning founded in 1919 as the Ursuline College by the Ursuline Sisters of Chatham. It is the only university delivering a world-class education to women in Canada. It is a welcoming and safe institution housing more than 1,298 students from different parts of the world.

Why at Brescia University? At the university, there are several buildings, pathways, green spaces, and parking areas. The campus of the university is based in a beautiful location in Canada and has a friendly environment. Apart from this, it features smart classrooms, high-tech laboratories, sport and study spaces, and administrative offices.

Application Deadline: October 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Brescia University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $1500 to $3500
 • Number of Awards: Unlimited
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in Canada

Eligibility

 • Eligible Countries: All countries
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in various fields.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Must be international students
 • Must have applied for an approved course at the university.

How to Apply

 • How to Apply: Students, who have been selected to study in an approved course at Brescia University, will be eligible to apply for this application .
 • Supporting Documents: At the time of admission, the candidate might be asked to provide the following documents: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: All applicants of the baccalaureate degree program must have a high school diploma with excellent scores.
 • Language Requirement: Applicants must have the following:
 • TOEFL Internet-based (iBT), Paper-based (PBT), and the TWE
 • IELTS International
 • Canadian Academic English Language
 • Pearson Test Of English Academic
 • Cambridge English Exams
 • MELAB
 • CanTEST

Benefits

Awards are varied:

 • Principal’s Entrance Scholarship $3500
 • Academic Dean’s Entrance Scholarship $3500
 • Brescia Faculty Entrance Scholarship $2500
 • Brescia Entrance funding for Academic Excellence $2000
 • Brescia Merit Entrance Scholarship $1500

Apply Now


Để giúp sinh viên quốc tế có tiềm năng ở Canada, Đại học Brescia đang tích cực cung cấp Học bổng tú tài tuyệt vời cho năm học 2020-21.

Tất cả những cơ hội tài trợ này sẽ được trao dựa trên thành tích học tập. Để đủ điều kiện, ứng viên phải là sinh viên nước ngoài và nhập học trong bất kỳ chương trình cấp bằng tú tài tại trường đại học.

Đại học Brescia là một tổ chức năng động cho việc học cao hơn được thành lập vào năm 1919 với tên gọi Ursuline College bởi các chị em Ursuline của Chatham. Đây là trường đại học duy nhất cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho phụ nữ ở Canada. Đây là một tổ chức chào đón và an toàn với hơn 1.298 sinh viên từ các nơi khác nhau trên thế giới.

Tại sao tại Đại học Brescia? Tại trường đại học, có một số tòa nhà, lối đi, không gian xanh và khu vực đỗ xe. Khuôn viên của trường đại học có trụ sở tại một vị trí đẹp ở Canada và có một môi trường thân thiện. Ngoài ra, nó còn có các lớp học thông minh, phòng thí nghiệm công nghệ cao, không gian học tập và thể thao và văn phòng hành chính.

Hạn chót nộp đơn: 31/10/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Brescia
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: $ 1500 đến $ 3500
 • Số lượng giải thưởng: Không giới hạn
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Phải đăng ký một khóa học đã được phê duyệt tại trường đại học.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Sinh viên, những người đã được chọn để học trong một khóa học được phê duyệt tại Đại học Brescia, sẽ đủ điều kiện để áp dụng cho ứng dụng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Tại thời điểm nhập học, ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu sau: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Tất cả các ứng viên của chương trình văn bằng tú tài phải có bằng tốt nghiệp trung học với điểm số xuất sắc.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải có những điều sau đây:
 • TOEFL Internet (iBT), Làm trên giấy (PBT) và TWE
 • IELTS quốc tế
 • Ngôn ngữ tiếng Anh học thuật
 • Canada Pearson Test Of English Academy
 • Kỳ thi tiếng Anh Cambridge
 • MELAB
 • CanTEST

Những lợi ích

Giải thưởng rất đa dạng:

 • Học bổng đầu vào của hiệu trưởng: $3500
 • Học bổng đầu vào học thuật: $3500
 • Học bổng đầu vào của Khoa Brescia: $2500
 • Tài trợ tuyển sinh Brescia cho học tập xuất sắc: $2000
 • Học bổng đầu vào Brescia Merit: $1500

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...