Birkbeck International Scholarships

Golden opportunity for students from Asia to get benefited in the UK.

Founded in 1823, the Birkbeck University of London is an open research university that offers over 200 undergraduate and postgraduate degree programs. It has always been dedicated to providing a stimulating and dynamic environment for learning and research.

Why Study at the Birkbeck University of London? The university has world-class infrastructure and well-qualified staff. Here students will have the opportunity to live in and enjoy an international environment.

Application Deadline: August 28, 2020

Brief Description

 • University: Birkbeck University of London
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and Masters
 • Awards: Up to £2000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Limited Number of Awards
 • Nationality: International students
 • The award can be taken in the UK

Eligibility            

 • Eligible Countries: Students from Asia (Central Asia, South Asia, South East Asia and East Asia), the Caribbean, Latin America and the MENA (Middle East and North Africa).
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate and Master’s degree in a wide of subject’s area offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for the grant, applicants are required to take admission in an undergraduate or master degree program at the Birkbeck University of London. After that, they can complete the online application form for this award.
 • Supporting Documents: You must provide all the following documents:
 • Pre-qualification degree
 • Copies of academic transcripts and award
 • Certificates of English language proficiency
 • A statement
 • A copy of passport
 • Admission Requirements: For taking admission, students who have graduated with a 1st class or 2:1 undergraduate degree
 • Language Requirement: Non-native English speakers must provide proof of their proficiency in English by achieving an IELTS score of 6.5 with a minimum of 6 in the sub-tests and provide the certificate.

Benefits

The Birkbeck University of London will provide the award amount in the following manner:

 • £2000 (tuition fee-only, first year only)
 • £1500 (tuition fee-only, first year only)
 • £1000 (tuition fee-only, first year only)

APPLY NOW


Cơ hội vàng cho sinh viên từ châu Á được hưởng lợi ở Anh.

Được thành lập vào năm 1823, Đại học Birkbeck Luân Đôn là một trường đại học nghiên cứu mở cung cấp hơn 200 chương trình cấp bằng đại học và sau đại học. Nó luôn được dành riêng để cung cấp một môi trường năng động và kích thích cho việc học tập và nghiên cứu.

Tại sao học tại Đại học Birkbeck của London? Trường có cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới và đội ngũ nhân viên giỏi. Tại đây sinh viên sẽ có cơ hội sống và tận hưởng một môi trường quốc tế.

Hạn chót nộp đơn: ngày 28 tháng 8 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học Birkbeck Luân Đôn
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học và Thạc sĩ
 • Giải thưởng: Lên tới £ 2000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Số lượng giải thưởng có hạn
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Đủ điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên đến từ Châu Á (Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á), Caribbean, Mỹ Latinh và MENA (Trung Đông và Bắc Phi).
 • Khóa học hoặc môn học có thể chấp nhận: Bằng cấp đại học và thạc sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau được cung cấp bởi trường đại học
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau

Làm sao để đăng kí

 • Cách nộp đơn: Để được xem xét cấp, ứng viên được yêu cầu nhập học trong chương trình cấp bằng đại học hoặc thạc sĩ tại Đại học Birkbeck của Luân Đôn. Sau đó, họ có thể hoàn thành mẫu đơn trực tuyến cho giải thưởng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải cung cấp tất cả các tài liệu sau: Bằng cấp sơ tuyển Bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng Chứng chỉ năng lực tiếng Anh Bản tường trình Bản sao hộ chiếu
 • Yêu cầu nhập học: Đối với tuyển sinh, sinh viên đã tốt nghiệp lớp 1 hoặc bằng đại học 2: 1
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của họ bằng cách đạt được điểm IELTS 6.5 với tối thiểu 6 điểm trong các bài kiểm tra phụ và cung cấp chứng chỉ.

Những lợi ích

Đại học Birkbeck của Luân Đôn sẽ cung cấp số tiền thưởng theo cách sau: £ 2000 (chỉ học phí, chỉ năm đầu tiên)£ 1500 (chỉ học phí, chỉ năm đầu tiên) £ 1000 (chỉ học phí, chỉ năm đầu tiên)

APPLY NOW

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network