Deadline: All year round

Biomedicine International Articulation Scholarship at Monash University in Australia 2020

Take the next step in your career by joining a Biomedicine International Articulation Scholarship funded by the Monash University in Australia. The program is awarded to worldwide students for the academic year 2020-2021.

The educational program supports highly motivated students who want to pursue a Bachelor of Biomedical Science degree program.

Application Deadline: Open

Brief Description

 • University or Organization: Monash University
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: Up to $9000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Unlimited
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Bachelor degree program in the subject area of Biomedical Science.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must have to meet the following criteria:
 • An International student who completed the Diploma of Biomedicine, Biotechnology, or equivalent at the following Polytechnics in Singapore: Ngee Ann, Republic, Singapore, and Temasek.
 • Obtained a GPA of 3+.
 • Maintain a minimum Weighted Average Mark of 70.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , candidates must take admission in the Bachelor of Biomedical Science degree program at Monash University. After being registered, candidates will be automatically considered for this education award.
 • Supporting Documents: Applicants must submit a CV, academic certificates, and transcripts with their applications.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must check the entry requirements of the program.
 • Language Requirement: Students from outside the home country will often need to meet specific English language requirements in order to be able to study at the university.

Benefits

The Monash University will provide $3000 per annum (48 credit points of study) for the minimum of credit points required to complete the degree, to a maximum of three years.

Apply Now


Thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp của bạn bằng cách tham gia Học bổng Y sinh quốc tế về Khớp nối được tài trợ bởi Đại học Monash ở Úc. Chương trình được trao cho sinh viên trên toàn thế giới cho năm học 2020-2021. Chương trình giáo dục hỗ trợ sinh viên có động lực cao, muốn theo đuổi chương trình cấp bằng Cử nhân Khoa học Y sinh.

Hạn chót nộp đơn: Hiện đang nhận đơn

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Monash
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Cử nhân
 • Giải thưởng: Lên tới $9000
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không giới hạn
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng cử nhân trong lĩnh vực chủ đề của Khoa học y sinh
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Một sinh viên quốc tế đã hoàn thành Văn bằng Y sinh, Công nghệ sinh học hoặc tương đương tại những Đại học Bách khoa sau đây tại Singapore: Ngee Ann, Republic, Singapore và Temasek.

+ Đạt được điểm trung bình trên 3+.

+ Duy trì điểm trung bình tối thiểu là 70.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký, thí sinh phải nhập học chương trình cấp bằng Cử nhân Khoa học Y sinh tại Đại học Monash. Sau khi được đăng ký, các ứng cử viên sẽ được tự động xem xét cho giải thưởng giáo dục này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm cùng với đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải kiểm tra các yêu cầu đầu vào của chương trình. Yêu cầu về ngôn ngữ: Sinh viên nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cụ thể để có thể học tại trường đại học.

Những lợi ích

Đại học Monash sẽ cung cấp $3000 mỗi năm (48 điểm tín dụng học tập) cho tối thiểu điểm tín dụng cần thiết để hoàn thành bằng cấp, tối đa là ba năm.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *