Deadline: 19/07/2020

Asian Development Bank – Japan program for International Students, 2021

The Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB – JSP) was established in April 1988 with financing from the Japanese government. The aim is to provide an opportunity for well-qualified citizens of ADB’s developing member countries to undertake postgraduate studies in economics, management, science and technology, and other development-related fields at participating academic institutions in the Asia-Pacific region.

Upon completion of their study programmes, scholars are expected to contribute to the economic and social development of their home countries.

University of Auckland programmes covered by this scholarship scheme are limited to the following:

 • Master of Public Health
 • Master of Science (Environmental Science)
 • Master of Arts (Development Studies)
 • Master of International Business
 • Masters programmes in Engineering.

What it covers

 • Tuition fees at the University of Auckland.
 • Airfare from the scholar’s home country to Auckland, New Zealand.
 • Basic cost of living in Auckland.
 • Health and medical insurance in New Zealand.
 • Airfare from Auckland, New Zealand, to the scholar’s home country at the conclusion of his or her course of study.
 • For scholars engaged in research, a special grant may be available for thesis preparation.

Note: The ADB-JSP does not cover dependents.

Eligibility requirements

You must:

 • Be a national of an ADB borrowing member. For a list of current developing member countries visit ADB – Japan Scholarship Programme.
 • Have gained admission to an approved masters at an approved academic institution.
 • Have a bachelors degree or its equivalent with a superior academic record.
 • Have at least two years of full-time professional work experience (acquired after a university degree) at the time of application.
 • Be proficient in oral and written English communication skills to be able to pursue studies.
 • Be under 35 years old at the time of application. In exceptional cases, for programmes which are appropriate for senior officials and managers, the age limit is 45 years.
 • Be in good health.
 • Agree to return to your home country after completing the programme.

Ineligible:

 • Executive Directors, Alternate Directors, management and staff of ADB, consultants, and relatives of the aforementioned.
 • Staff of JSP-designated institutions can’t apply to their own institution.
 • Applicants living or working in a country other than his/her home country.
 • Applicants who are already enrolled in graduate degree programmes or who have already completed graduate degree programmes.
 • Undergraduate studies, distance learning programmes, short-term training, conferences, seminars, thesis writing, and research projects.

For more information, see Japan Scholarship Program Frequently asked questions

Required documentation

To be considered for the scholarship, you must submit the following documentation in full prior to the closing date:

 • Completed ADB-JSP Information Sheet
 • Completed ADB-JSP Application Form
 • Copy of your offer letter to the University of Auckland
 • Academic documentation – both academic transcripts and degree certificates
 • Certificate of Employment for the duration of employment issued by the company
 • Certificate of Income issued by the company
 • Certificate of Family Income issued by the company. Must be either your parents or spouses annual/monthly income.
 • Copy of your Passport
 • Valid IELTS test

All of the above documents must be submitted in full by post and received by the University of Auckland no later than 19 July 2020:

Applications and Admissions
The University of Auckland

Private Bag 92019
Auckland 1142
New Zealand

Selection and closing date

2020 admission

 • Applications have now closed for study commencing in 2020.

2021 admission

 • Applications for study commencing in 2021 will close 19 July 2020.
 • Selection for the scholarship will take place between 22 July – 27 September 2020.
 • Successful applicants will be notified by November 2020.

If we require further information and documentation from you, we will be in touch via email. Otherwise, all applicants will be notified of the outcome by November 2020.

CLICK HERE TO APPLY NOW!


HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG – CHƯƠNG TRÌNH CỦA NHẬT CHO HỌC SINH QUỐC TẾ, 2021

Chương trình Học bổng Nhật Bản (ADB – JSP) được thành lập vào tháng 4 năm 1988 với sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản. Mục đích là tạo cơ hội cho các công dân có trình độ tốt của các nước đang phát triển để thực hiện các nghiên cứu sau đại học về kinh tế, quản lý, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác tại các tổ chức học thuật ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sau khi hoàn thành các chương trình nghiên cứu, các học giả dự kiến sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của chính quê hương đất nước của mình. 

Các chương trình của Đại học Auckland sẽ được bao trả bởi chương trình học bổng này với những ngành giới hạn sau đây:

 • Thạc sĩ Y tế công đồng
 • Thạc sĩ Khoa học (Khoa học Môi trường)
 • Thạc sĩ Nghệ thuật (Nghiên cứu phát triển)
 • Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế
 • Chương trình thạc sĩ Kỹ thuật.

Học bổng bao gồm những gì? 

 • Học phí tại Đại học Auckland.
 • Vé máy bay 2 chiều từ đất nước quê nhà học giả đến Auckland, New Zealand và trở về quê sau khi khoá học kết thúc
 • Chi phí cơ bản của cuộc sống ở Auckland.
 • Bảo hiểm ý tế tại New Zealand.
 • Đối với các học giả tham gia nghiên cứu, một khoản trợ cấp đặc biệt có thể có sẵn để chuẩn bị luận án.

Lưu ý: ADB-JSP không bao gồm những phí phụ thuộc. 

Yêu cầu đủ điều kiện

Bạn phải:

 • Là công dân của một thành viên các nước thuộc ADB. Để biết danh sách các quốc gia thành viên đang phát triển hiện tại, hãy truy cập ADB – Chương trình học bổng Nhật Bản.
 • Đã được nhận vào học thạc sĩ đã được phê duyệt tại một tổ chức học thuật được phê duyệt.
 • Có bằng cử nhân hoặc tương đương với thành tích học tập vượt trội.
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp toàn thời gian (có được sau khi tốt nghiệp đại học) tại thời điểm nộp đơn.
 • Thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và viết để có thể theo đuổi các nghiên cứu.
 • Dưới 35 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Trong trường hợp đặc biệt, đối với các chương trình phù hợp với các quan chức và quản lý cấp cao, giới hạn tuổi là 45 tuổi.
 • Khỏe mạnh.
 • Đồng ý trở về nước sau khi hoàn thành chương trình.

Không đủ điều kiện:

 • Giám đốc điều hành, Giám đốc thay thế, quản lý và nhân viên của ADB, chuyên gia tư vấn và người thân của những điều đã nói ở trên.
 • Nhân viên của các tổ chức được chỉ định bởi JSP có thể áp dụng cho tổ chức của họ.
 • Ứng viên sống hoặc làm việc tại một quốc gia không phải là quê hương của họ.
 • Ứng viên đã đăng ký vào các chương trình cấp bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình cấp bằng tốt nghiệp.
 • Nghiên cứu đại học, chương trình đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn, hội nghị, hội thảo, viết luận văn, và các dự án nghiên cứu.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem những câu hỏi thường gặp của Chương trình học bổng Nhật Bản.

Tài liệu cần thiết

Để được xem xét cho học bổng, bạn phải nộp đầy đủ các tài liệu sau đây trước ngày kết thúc:

 • Đã hoàn thành Bảng thông tin ADB-JSP.
 • Đã hoàn thành Mẫu đơn ADB-JSP.
 • Bản sao thư mời của bạn đến Đại học Auckland.
 • Tài liệu học tập – cả bảng điểm học tập và chứng chỉ văn bằng.
 • Giấy chứng nhận việc làm trong thời gian làm việc do công ty cấp.
 • Giấy chứng nhận thu nhập do công ty cấp.
 • Giấy chứng nhận thu nhập gia đình do công ty cấp. Phải là cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng của bạn thu nhập hàng năm / hàng tháng.
 • Bản sao hộ chiếu của bạn.
 • Bài kiểm tra IELTS hợp lệ.
 • Tất cả các tài liệu trên phải được gửi đầy đủ qua đường bưu điện và được nhận bởi Đại học Auckland không muộn hơn ngày 19 tháng 7 năm 2020:

Đơn xét tuyển và Tuyển sinh

Đại học Auckland

Private Bag 92019 (PO)

Auckland 1142

New Zealand

Ngày lựa chọn ứng viên và ngày kết thúc

Năm học 2020

 • Các đơn cho ứng viên hiện đã đóng cửa để bắt đầu nghiên cứu vào năm 2020.

Năm học 2021

 • Đơn xin nhập học cho năm học 2021 sẽ đóng vào ngày 19 tháng 7 năm 2020.
 • Lựa chọn cho học bổng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 22 tháng 7 đến 27 tháng 9 năm 2020.
 • Ứng viên trúng tuyển và nhận được học bổng sẽ được thông báo vào tháng 11 năm 2020.

Nếu chương trình yêu cầu thêm thông tin và tài liệu từ các ứng viên, chính chương trình sẽ liên lạc qua email. Nếu không, tất cả các ứng viên sẽ được thông báo về kết quả vào tháng 11 năm 2020.

NỘP ĐƠN NGAY TẠI ĐÂY!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...