ASEM DUO-Sweden Fellowship Program

DUO-Sweden Fellowship Program was established in 2010 with the aim of promoting exchanges of people between Sweden and Asian countries on a balanced basis.

The Asia-Europe Meeting (ASEM) is an intergovernmental process established in 1996 to foster dialogue and cooperation between Asia and Europe. Presently it comprises 53 partners: 30 European and 21 Asian countries, the European Union and the ASEAN Secretariat. ASEM addresses political, economic, social, cultural, and educational issues of common interest, in a spirit of mutual respect and equal partnership.

Application Deadline: October 5, 2020

 

Brief Description

 • University or Organization: ASEM
 • Course Level: Available to undergraduate and graduate students who are currently enrolled in universities.
 • Study Subject: Scholarship is awarded to learn any of the courses offered.
 • Nationality: Swedish as well as students from Asian countries, including Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Myanmar, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Russia, Singapore, Thailand and Vietnam.
 • Number of Scholarships: Numbers not given
 • The scholarship can be taken in Sweden and Asian Countries

Eligibility

 • Eligible Countries: Swedish as well as students from Asian countries ( including Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Myanmar, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Russia, Singapore, Thailand and Vietnam) are eligible to apply.
 • Entrance Requirements: To be eligible for this scholarship you must meet the following requirements: 
  • An educational institution in Sweden (home institution) and an educational institution in Asia (host institution) have established an academic cooperative arrangement/inter-institutional agreement;
  • The Swedish home institution has selected an EU national student enrolled at the home institution to send to the Asian host institution, and such selection has been accepted by the Asian host institution;
  • The same Asian host institution has selected an Asian student enrolled at the host institution to send to the Swedish home institution, and such selection has been accepted by the same Swedish home institution.
 • English Language Requirements: Applicants whose first language is not English are usually required to provide evidence of proficiency in English at the higher level required by the University.

How to Apply

Students can download the application form from the official website. 

Benefits

The duration of the fellowship is limited to one semester (or 4 months, whichever comes earlier). The amount of the fellowships is standardized as follows:

 • 3,500 Euros for Asian students and 3,500 Euros for Swedish students in a pair, in the high-income country. 
 • For Middle and Low-income countries, the Asian student gets 4,000 Euros and the Swedish student gets 3,000 Euros.

APPLY NOW

__________________________________________________________________

Học Bổng Trao Đổi Ngắn Hạn Toàn Phần ASEM-DUO tại Thụy Điển 

Chương trình Học bổng DUO-Thụy Điển được thành lập năm 2010 với mục đích thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Thụy Điển và các nước Châu Á.

Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) là một diễn đàn liên chính phủ được thành lập vào năm 1996 nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa châu Á và châu Âu. Hiện ASEM bao gồm 53 đối tác: 30 nước Châu Âu và 21 nước Châu Á, Liên minh Châu Âu và Ban Thư ký ASEAN. ASEM giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục chung, trên tinh thần các quốc gia tôn trọng lẫn nhau và quan hệ đối tác bình đẳng.

Hạn chót nộp đơn: ngày 5 tháng 10 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: ASEM
 • Cấp độ khóa học: Dành cho sinh viên đại học và sau đại học hiện đang theo học tại các trường đại học.
 • Đối tượng học: Học bổng được trao để học bất kỳ khóa học nào được cung cấp.
 • Quốc tịch: Thụy Điển cũng như sinh viên đến từ các quốc gia Châu Á, bao gồm Úc, Bangladesh, Brunei Darussalam, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Philippines, Nga , Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
 • Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể
 • Học bổng có thể được thực hiện: ở Thụy Điển và các nước Châu Á

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Thụy Điển, các nước Châu Á (bao gồm Úc, Bangladesh, Brunei Darussalam, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) 
 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nhận học bổng này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Một cơ sở giáo dục ở Thụy Điển (cơ sở trong nước) và một cơ sở giáo dục ở Châu Á (cơ sở chủ quản) đã thiết lập một thỏa thuận hợp tác học thuật / thỏa thuận liên tổ chức;
  • Cơ sở chủ quản Thụy Điển đã chọn một sinh viên mang quốc tịch EU đăng ký học tại cơ sở giáo dục trong nước để gửi đến cơ sở chủ quản Châu Á, và sự lựa chọn đó đã được cơ quan đăng cai Châu Á chấp nhận;
  • Cùng một cơ sở đăng cai châu Á đã chọn một sinh viên châu Á đăng ký tại cơ sở chủ quản để gửi đến cơ sở chủ quản Thụy Điển, và sự lựa chọn đó đã được chấp nhận bởi cùng một cơ sở giáo dục tại Thụy Điển.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của Trường.

 

Cách thức đăng ký

Sinh viên có thể tải đơn đăng ký từ trang web chính thức. 

Lợi ích

Học bổng kéo dài trong một học kỳ (hoặc 4 tháng, tùy theo thời gian). Học bổng được chuẩn hóa như sau:

 • 3.500 Euro cho sinh viên châu Á và 3.500 Euro cho sinh viên Thụy Điển theo cặp, ở quốc gia có thu nhập cao.
 • Đối với các nước có thu nhập trung bình và thấp, sinh viên châu Á được 4.000 Euro và sinh viên Thụy Điển được 3.000 Euro.

APPLY NOW

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2136

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network