ASEAN Undergraduate Scholarship at Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University has come up with an amazing ASEAN Undergraduate Scholarship to support undergraduate studies and educational progress of the highest performing students.

This educational programme will be offered to students from ASEAN countries. From full tuition fee coverage to living allowance, it consists of exciting benefits.

Nanyang Technological University is the world’s fastest rising and youngest research-based university based in Singapore. It provides high-quality education in fields like engineering, science, business, humanities, arts, social sciences etc.

Why at Nanyang Technological University? The institution is famous for not only its education but also scenic buildings, lush greenery and smart campuses that is full of digital technology to support learning and discovery.

Application Deadline: July 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Nanyang Technological University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Full tuition fee + living allowance
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: ASEAN countries and Singapore students
 • The award can be taken in Singapore

Eligibility

 • Eligible Countries: ASEAN countries and Singapore.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree programme in engineering, science, business, humanities, arts, social sciences etc.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Singapore Permanent Residents or Citizens from the ASEAN countries
 • Successful awardees should read a full-time undergraduate degree program leading to a first degree, except Renaissance Engineering Programme.
 • Possess outstanding Singapore-Cambridge GCE ‘A’ level, Diploma awarded by a polytechnic in Singapore, NUS High School Diploma, IB Diploma or Year 12 equivalent qualifications.
 • Excellent co-curricular records.
 • Strong leadership qualities and potential.

How to Apply

 • How to Apply: Students who have been admitted to an approved course can apply by completing an online application form that can be found at the end of your online application for admission.
 • Supporting Documents: A personal essay of not more than 300 words, upload a recent passport-size photo, a referee’s appraisal online.
 • Admission Requirements: For an undergraduate program, applicants must have completed at least 12 years of general education or will be taking High School national examinations in the year of application.
 • Language Requirement: Having following English qualifications are compulsory to take admission in an undergraduate program: IELTS (a minimum Overall 6, writing 6) or TOEFL(a minimum of 90) or SAT (a minimum of 1250 for SAT taken for March 2016 onwards) or Pearson Test of English Academic (PTE Academic) (a minimum of 55) or ACT with Writing (a minimum of a composite score of 30 in ACT with Writing in one sitting) or Ameson English scores or Cambridge English Advanced (CAE).

Benefits

The sponsorship will provide the following benefits:

 • Full coverage of subsidized tuition fees
 • Living allowance of S$5,800 per academic year

Apply Now


Đại học Công nghệ Nanyang đã đưa ra một Học bổng Đại học ASEAN tuyệt vời để hỗ trợ các nghiên cứu đại học và tiến bộ giáo dục của những sinh viên có thành tích cao nhất. Chương trình giáo dục này sẽ được cung cấp cho sinh viên từ các nước ASEAN. Từ bảo hiểm học phí đầy đủ đến trợ cấp sinh hoạt, nó bao gồm những lợi ích thú vị.

Đại học Công nghệ Nanyang là trường đại học nghiên cứu trẻ nhất và phát triển nhanh nhất thế giới có trụ sở tại Singapore. Nó cung cấp giáo dục chất lượng cao trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, kinh doanh, nhân văn, nghệ thuật, khoa học xã hội, v.v.

Tại sao tại Đại học Công nghệ Nanyang? Tổ chức này nổi tiếng không chỉ về giáo dục mà còn cả các tòa nhà tuyệt đẹp, cây xanh tươi tốt và khuôn viên thông minh có đầy đủ công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ học tập và khám phá.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 7 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Công nghệ Nanyang
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Học phí toàn phần + trợ cấp sinh hoạt
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Các nước ASEAN và sinh viên Singapore
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Singapore

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Các nước ASEAN và Singapore.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học về kỹ thuật, khoa học, kinh doanh, nhân văn, nghệ thuật, khoa học xã hội, v.v.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Thường trú nhân hoặc công dân Singapore từ các nước ASEAN Những người được trao giải thành công nên đọc một chương trình đại học toàn thời gian dẫn đến bằng cấp đầu tiên, ngoại trừ Chương trình Kỹ thuật Phục hưng.
 • Sở hữu thành tích xuất sắc Singapore-Cambridge GCE ’Một cấp bậc, bằng tốt nghiệp được trao bởi một trường bách khoa tại Singapore, bằng tốt nghiệp trung học NUS, bằng IB hoặc bằng cấp 12 tương đương.
 • Hồ sơ ngoại khóa xuất sắc. Phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ và tiềm năng.

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Sinh viên đã được nhận vào một khóa học đã được phê duyệt có thể đăng ký bằng cách điền vào mẫu đơn trực tuyến có thể tìm thấy ở cuối đơn đăng ký trực tuyến của bạn để nhập học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Một bài luận cá nhân không quá 300 từ, tải lên một bức ảnh cỡ hộ chiếu gần đây, một thẩm định trọng tài trực tuyến.
 • Yêu cầu nhập học: Đối với một chương trình đại học, ứng viên phải hoàn thành ít nhất 12 năm học phổ thông hoặc sẽ tham dự kỳ thi trung học quốc gia trong năm nộp đơn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Có trình độ tiếng Anh bắt buộc phải nhập học trong chương trình đại học: IELTS (tối thiểu 6, viết 6) hoặc TOEFL (tối thiểu 90) hoặc SAT (tối thiểu 1250 cho SAT được thực hiện vào tháng 3 năm 2016 trở đi) hoặc Pearson Test of English Academy (PTE Academy) (tối thiểu 55) hoặc ACT with Writing (tối thiểu điểm tổng hợp 30 trong ACT với Writing in one sit) hoặc Ameson English points hoặc Cambridge English Advanced (CAE).

Những lợi ích

 • Việc tài trợ sẽ cung cấp các lợi ích sau: Bảo hiểm đầy đủ các khoản học phí được trợ cấp Trợ cấp sinh hoạt trị giá 5,800 đô la Singapore mỗi năm học

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...