ARC Centre of Excellence PhD international Scholarship 2020-2021

ARC Centre of Excellence PhD international awards is intended to encourage domestic and international students to get higher education at the University of Queensland in Australia. The programme is open for the academic session 2020/2021.The programme supports innovative PhD students to join their national collaborative Centre to develop new pathways to reduce energy and water consumption and increase metals recovery in the sector. The University of Queensland is considered to be one of Australia’s leading universities that offer various undergraduate and postgraduate degree programmes. It offers associate, bachelor, master, doctoral, and higher decorate degrees so that you can enjoy the best possible study experience at the university. The university provides wide-ranging support services and orientation programs so that you can enjoy the best possible study experience. 

Application Deadline: October 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Queensland
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Award: Living stipend scholarship, Top-up Scholarship
 • Number of Awards: 8
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree coursework in ARC Centre of Excellence-Enabling eco-efficient beneficiation of minerals.
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must have completed some research experience.
 • Have completed an approved university degree

How to Apply

 • How to Apply: If you want to be enlisted in this educational program, then you are recommended to take admission in the PhD degree coursework at the University of Queensland. After that, you must email the following documents to the Principal Supervisor of the project.
 • Supporting Documents: Must submit a cover letter, CV, and academic transcripts.
 • Admission Requirements:  For taking admission, applicants need to meet the general entry requirements of the programme.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency. For more information go through the English language requirements page

Benefits

The University of Queensland will provide eight scholarships of $28,092 per annum (2020 rate), indexed annually. A top-up of $5,000 is also on offer.

Apply now

________________________________________________________________________

Giải thưởng quốc tế ARC Centre of Excellence PhD nhằm khuyến khích sinh viên trong nước và quốc tế theo học bậc tiến sĩ cho khóa học 2020/2021 tại Đại học Queensland ở Úc hiện đang mở đơn. Chương trình hỗ trợ các nghiên cứu sinh tham gia tại Trung tâm hợp tác quốc gia để phát triển các con đường mới nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và nước đồng thời tăng khả năng phục hồi kim loại trong lĩnh vực. Đại học Queensland được coi là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc cung cấp nhiều chương trình cấp bằng đại học và sau đại học, là nơi cung cấp bằng cấp cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các bằng cấp cao hơn để bạn có thể trải nghiệm học tập tốt tại trường đại học. 

Hạn chót nộp đơn: 30/10/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Queensland
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Tiến sĩ 
 • Giải thưởng: Học bổng hỗ trợ sinh hoạt, Học bổng ngắn hạn
 • Số lượng giải thưởng: 8
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng anh
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình Tiến sĩ tại ngành thụ hưởng khoáng sản hiệu quả về mặt sinh thái.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định: 
 • Đã hoàn thành một số nghiên cứu trước đó.
 • Đã hoàn thành bằng đại học 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình giáo dục này, bạn phải đăng ký khóa học lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Queensland. Sau đó, bạn phải gửi email các tài liệu sau cho Người giám sát chính của dự án.
 • Hồ sơ hỗ trợ: Phải nộp thư xin việc, CV và bảng điểm học tập.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhập học, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào chung của chương trình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu quá trình học tập của bạn không sử dụng tiếng Anh, bạn sẽ phải chứng minh về trình độ tiếng Anh. 

Những lợi ích

Đại học Queensland sẽ cung cấp tám học bổng trị giá 28.092 đô la mỗi năm (tỷ lệ năm 2020). Khoản tài trợ ngắn hạn 5.000 đô la cũng được cung cấp.

Apply now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2386

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network