Deadline: 17/07/2020

ANU Minoru Hokari Memorial International Scholarship in Australia, 2020

The Minoru Hokari Memorial International award is an exclusive opportunity to enjoy a Higher Degree Research programme at the Australian National University. The award is open for the academic year 2020-2021.

The funding programme supports international students who want to conduct fieldwork or related research in Australian Indigenous history.

Australian National University is a world-leading university that focuses on excellence in research and education. It offers a wide range of accommodation options for students and a range of flexible study options to suit your needs.

Why study at the Australian National University? The university is particularly well known for its programs in the arts and social sciences and ranks among the best in the world for several disciplines. Here students will get a world-class education and career opportunities in a safe, welcoming environment.

Application Deadline: July 17, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Australian National University
 • Department: N/A
 • Course Level: Higher Degree Research (HDR)
 • Award: $5,000 per annum
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards:1
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Higher Degree Research in Australian Indigenous History.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must have a previous year degree.
 • Must have a domestic or international student enrolled in an HDR program at any Australian university, or
 • Has successfully completed such a program in the past three years.

How to Apply

 • How to Apply: If you want to be enlisted in this educational program, then you are recommended to take admission in the research degree at the Australian National University. After being registered, all applications should be emailed to hist.admin.cass-at-anu.edu.au.
 • Supporting Documents: Candidates students are required to submit a letter addressing the selection criteria (see section 5 of the Conditions of Award).
 • Admission Requirements: For taking admission, you need to meet entry requirements for your chosen program.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency. For more information go through the English language requirements page.

Benefits

The program provides $5000 paid in one instalment at the beginning of the second semester unless otherwise stated in the letter of offer to assist with expenses related to fieldwork or research.


Học bổng quốc tế Minoru Hokari Memorial tại Úc, 2020

Giải thưởng quốc tế Minoru Hokari là một cơ hội độc quyền để tham gia chương trình nghiên cứu cao hơn tại Đại học Quốc gia Úc. Giải thưởng được mở cho năm học 2020-2021.

Chương trình tài trợ hỗ trợ sinh viên quốc tế muốn thực hiện nghiên cứu thực địa hoặc nghiên cứu liên quan trong lịch sử bản địa Úc.

Đại học Quốc gia Úc là một trường đại học hàng đầu thế giới tập trung vào sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục. Nó cung cấp một loạt các lựa chọn chỗ ở cho sinh viên và học tập linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tại sao học tại Đại học Quốc gia Úc? Trường đại học đặc biệt nổi tiếng với các chương trình về nghệ thuật, khoa học xã hội và được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới cho một số ngành. Tại đây sinh viên sẽ được hưởng một nền giáo dục và cơ hội nghề nghiệp đẳng cấp thế giới trong một môi trường an toàn, chào đón.

Hạn cuối: 17/07/2020

Thông tin cơ bản

 • Đại học/Tổ chức: Đại học Quốc gia Úc
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Nghiên cứu mức độ cao hơn (HDR)
 • Giải thưởng: $ 5.000 mỗi năm
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 1
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Nghiên cứu cao hơn trong lịch sử bản địa Úc.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng cấp trước đó.
 • Phải đăng ký theo học chương trình HDR tại bất kỳ trường đại học nào ở Úc, hoặc
 • Đã hoàn thành một chương trình như vậy trong ba năm qua.

Làm thế nào để đăng ký

 • Nếu bạn muốn được ghi danh vào chương trình giáo dục này, thì bạn nên nhập học trong văn bằng nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc. Sau khi được đăng ký, tất cả các ứng dụng nên được gửi qua email đến hist.admin.cass-at-anu.edu.au.
 • Tài liệu hỗ trợ: Học sinh được yêu cầu nộp thư đề cập đến các tiêu chí lựa chọn (xem phần 5 của Điều kiện Giải thưởng).
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu giáo dục của bạn chưa được thực hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ được chứng minh bằng chứng về trình độ tiếng Anh đầy đủ. Để biết thêm thông tin đi qua trang yêu cầu tiếng Anh.

Những lợi ích

Chương trình cung cấp 5000 đô la thanh toán trong một đợt vào đầu học kỳ thứ hai (trừ khi có quy định khác trong thư đề nghị hỗ trợ các chi phí liên quan đến nghiên cứu thực địa hoặc nghiên cứu).

Apply Now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network