ANU John James Memorial Foundation PhD International funding for Medical Research, Australia

To support outstanding students from around the world, Australian National University is awarding the John James Memorial Foundation PhD International funding for Medical Research. The program is open for the academic year 2020-2021.

The educational award aims to encourage highly-talented students who want to undertake a PhD degree program in the area of Medical Research.

Australian National University is a well-known university rank among the best in the world for a number of disciplines including politics and international relations, social policy, and geography. It focuses on excellence in research and education ensures our graduates are in demand the world over.

Why would you like to study at the Australian National University? The university offers a wide range of accommodation options for students and a range of flexible study options to suit your needs. Here candidates get top-class facilities and educational opportunities that prepare them for professional roles.

Application Deadline: August 31 and October 31

Brief Description

 • University or Organization: Australian National University
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Award: $27,082
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 1
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree program in Medical Research.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Have a bachelor’s degree with at least upper second-class honours or a Masters’s degree with a research component or equivalent.
 • Must have a First-class honour, or a research Master’s degree from a recognized university.

How to Apply

 • How to Apply: To be considered, students must take admission to a PhD degree program at Australian National University. After that, all eligible candidates will be automatically considered for this application .
 • Supporting Documents: Applicants must provide an academic transcript, degree certificates, and CV in the support of their application.
 • Admission Requirements: For getting enrolled, you need to meet entry requirements for the PhD degree program to study at ANU.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirements section for more details.

Benefits

The program will provide the following benefits:

 • A stipend of $ 27,082 to undertake a study on a full-time basis.
 • Travel and Removal allowances for students relocating to Canberra to commence their research program.
 • Thesis allowance.
 • Paid medical, maternity, and paternity leave.

Apply Now


Để hỗ trợ sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, Đại học Quốc gia Úc đang trao tặng Quỹ tài trợ Tiến sĩ Quốc tế John James cho Quỹ Nghiên cứu Y tế. Chương trình này được mở cho năm học 2020-2021. Giải thưởng giáo dục nhằm mục đích khuyến khích những sinh viên tài năng, những người muốn thực hiện chương trình cấp bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Nghiên cứu Y khoa.

Đại học Quốc gia Úc là một trường đại học nổi tiếng trong số các trường đại học tốt nhất trên thế giới về một số ngành học bao gồm chính trị và quan hệ quốc tế, chính sách xã hội và địa lý. Nó tập trung vào sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục đảm bảo sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có nhu cầu trên toàn thế giới.

Tại sao bạn muốn học tại Đại học Quốc gia Úc? Trường đại học cung cấp một loạt các lựa chọn chỗ ở cho sinh viên và một loạt các lựa chọn học tập linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn. Tại đây, các ứng viên có được cơ sở vật chất hàng đầu và các cơ hội giáo dục chuẩn bị cho họ vai trò chuyên nghiệp.

Hạn chót nộp đơn: 31 tháng 8 và 31 tháng 10

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Quốc gia Úc
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 27,082
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 1
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: chương trình cấp bằng tiến sĩ về nghiên cứu y học.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Có bằng cử nhân với ít nhất bằng danh dự hạng hai hoặc bằng thạc sĩ với thành phần nghiên cứu hoặc tương đương.
 • Phải có bằng danh dự hạng nhất, hoặc bằng thạc sĩ nghiên cứu từ một trường đại học được công nhận.

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Để được xem xét, sinh viên phải nhập học chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc. Sau đó, tất cả các ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được tự động xem xét cho ứng dụng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải cung cấp bảng điểm học tập, chứng chỉ bằng cấp và CV để hỗ trợ cho đơn đăng ký của họ.
 • Yêu cầu nhập học: Để được ghi danh, bạn cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình cấp bằng tiến sĩ để học tại ANU.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Chương trình sẽ cung cấp các lợi ích sau: Một khoản trợ cấp $ 27,082 để thực hiện một nghiên cứu trên cơ sở toàn thời gian. Phụ cấp đi lại và di chuyển cho sinh viên chuyển đến Canberra để bắt đầu chương trình nghiên cứu của họ. Phụ cấp luận văn. Được trả lương y tế, thai sản, và nghỉ sinh con.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...