ANU John Curtin School of Medical Research PhD International Scholarship in Australia, 2020

Start your academic journey in Australia. The Australian National University is giving an opportunity to apply for the John Curtin School of Medical Research PhD International funding for the academic session 2020-2021.

The scholarship aims to motivate excellent students who wish to pursue graduate research in medical science at the JCSMR.

Founded in 1946, Australian National University is a world-leading university that focuses on excellence in research and education. It offers a wide range of accommodation options for students and a range of flexible study options to suit your needs.

Why would you like to study at the Australian National University? The university is particularly well known for its programs in the arts and social sciences and ranks among the best in the world. Here all students have the opportunity to choose among the various degree programs and courses as per their interest.

Application Deadline: August 31 and October 31

Brief Description

 • University or Organization: Australian National University
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Award: $27,596 per annum
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree program in the area of Medical Science.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Enrolled or enrolling full-time in a program of study for the degree of Doctor of Philosophy at the John Curtin School of Medical Research, Australian National University.
 • Holds an Australian Bachelor Honours degree with First Class Honours or equivalent, and has research publications and/or relevant experience.

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for the opportunity , candidates must take admission in the PhD degree program at the Australian National University. After being registered, students will be automatically considered for this education award.
 • Supporting Documents: Candidates must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: For taking admission, candidates must meet the entry requirement of the program.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirements section for more details.

Benefits

The scholarship provides a stipend of $27,596 per annum paid fortnightly in arrears. There are also allowances for thesis reimbursement and paid medical, maternity, and paternity leave.

Apply Now


Bắt đầu hành trình học tập của bạn tại Úc. Đại học Quốc gia Úc đang tạo cơ hội để nộp đơn cho Trường Nghiên cứu Y khoa Tiến sĩ Quốc tế John Curtin tài trợ cho khóa học 2020-2021.

Học bổng này nhằm mục đích thúc đẩy các sinh viên xuất sắc muốn theo đuổi nghiên cứu sau đại học về khoa học y tế tại JCSMR. Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Úc là một trường đại học hàng đầu thế giới tập trung vào sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục. Nó cung cấp một loạt các lựa chọn chỗ ở cho sinh viên và một loạt các lựa chọn học tập linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tại sao bạn muốn học tại Đại học Quốc gia Úc? Trường đại học đặc biệt nổi tiếng với các chương trình về nghệ thuật và khoa học xã hội và được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới. Tại đây tất cả các sinh viên có cơ hội lựa chọn trong số các chương trình và khóa học khác nhau theo sở thích của họ.

Hạn chót nộp đơn: 31 tháng 8 và 31 tháng 10

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Quốc gia Úc
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 27,596 mỗi năm
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: chương trình cấp bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học y tế.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Ghi danh hoặc ghi danh toàn thời gian trong một chương trình học để lấy bằng Tiến sĩ Triết học tại Trường Nghiên cứu Y khoa John Curtin, Đại học Quốc gia Úc.
 • Có bằng Cử nhân danh dự của Úc với bằng danh dự hạng nhất hoặc tương đương, và có các ấn phẩm nghiên cứu và / hoặc kinh nghiệm liên quan.

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Để được xem xét cơ hội, ứng viên phải nhập học chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc. Sau khi được đăng ký, sinh viên sẽ được tự động xem xét cho giải thưởng giáo dục này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Học bổng cung cấp khoản trợ cấp $ 27,596 mỗi năm được trả hai tuần một lần trong các khoản nợ. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp để hoàn trả luận án và nghỉ phép y tế, thai sản và nghỉ thai sản.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network