ANU Chappell and White PhD funding for International Students in Australia, 2020

If you want to start a PhD degree programme in Australia, then you can apply for Chappell and White Scholarship at Australian National University for the academic session 2020/2021. The programme is open for domestic and international students.

The objective of the award is to support high-achieving students who are going to conduct research in the areas of petrology and ore petrology.

Established in 1946, Australian National University is regarded as one of the world’s leading research universities that focuses on excellence in research and education. It is particularly well known for its programmes in the arts and social sciences and ranks among the best in the world.

Why study at Australian National University? The university offers a wide range of accommodation options for students and a range of flexible study options to suit aspirant’s needs. Here students will learn from award-winning teachers and faculty help candidates in reaching their future goals.

Application Deadline: November 16, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Australian National University
 • Department: Research School of Earth Sciences
 • Course Level: PhD
 • Award: $28,092 per annum
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree programme in the field of Earth Sciences-Petrology and Ore Petrology.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Enrolled or enrolling full-time in a programme of study for the degree of Doctor of Philosophy in Earth Sciences and are conducting research in the areas of petrology and ore petrology at the University.
 • Holds a bachelor’s degree with first-class honours, or a master’s degree with a research component or equivalent from a recognized university.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , candidates must take admission in a PhD degree programme at the Australian National University. After that, they will be automatically considered for the opportunity .
 • Supporting Documents: Candidates must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must have a previous year degree.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof.

Benefits

The Australian National University will provide a stipend scholarship of $28,092 per annum (2020 rate). In addition to the fortnightly stipend, the program also provides:

 • Travel and Removal allowances for students relocating to Canberra to commence their research program.
 • Thesis reimbursement.
 • Dependant Child allowance (International students only).
 • Overseas Student Health Cover (OSHC) (International Students Only); and
 • Paid medical, maternity, and parental leave.

Apply Now


Nếu bạn muốn bắt đầu một chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Úc, thì bạn có thể đăng ký học bổng Chappell và White tại Đại học Quốc gia Úc cho khóa học 2020/2021.

Chương trình dành cho sinh viên trong nước và quốc tế. Mục tiêu của giải thưởng là hỗ trợ các sinh viên đạt thành tích cao, những người sẽ tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu về hóa thạch và quặng. Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Úc được coi là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới, tập trung vào sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục. Nó đặc biệt nổi tiếng với các chương trình về nghệ thuật và khoa học xã hội và được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới.

Tại sao học tại Đại học Quốc gia Úc? Trường đại học cung cấp một loạt các lựa chọn chỗ ở cho sinh viên và một loạt các lựa chọn học tập linh hoạt để phù hợp với nhu cầu khao khát của bạn. Tại đây sinh viên sẽ học hỏi từ các giáo viên và giảng viên từng đoạt giải thưởng giúp thí sinh đạt được mục tiêu trong tương lai.

Hạn chót nộp đơn: ngày 16 tháng 11 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Quốc gia Úc
 • Khoa: Trường nghiên cứu khoa học trái đất
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 28,092 mỗi năm
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Trái đất-Petrology và Ore Petrology.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Ghi danh hoặc đăng ký toàn thời gian trong một chương trình nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ Triết học về Khoa học Trái đất và đang tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu về hóa thạch và quặng tại Đại học.
 • Có bằng cử nhân với bằng danh dự hạng nhất, hoặc bằng thạc sĩ với thành phần nghiên cứu hoặc tương đương từ một trường đại học được công nhận.

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Để đăng ký cơ hội, ứng viên phải nhập học chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc. Sau đó, họ sẽ được tự động xem xét cho cơ hội.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải có bằng năm trước.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác.

Những lợi ích

Đại học Quốc gia Úc sẽ cung cấp một học bổng theo quy định là $ 28,092 mỗi năm (tỷ lệ 2020). Ngoài khoản trợ cấp hai tuần một lần, chương trình cũng cung cấp: Phụ cấp đi lại và di chuyển cho sinh viên chuyển đến Canberra để bắt đầu chương trình nghiên cứu của họ. Hoàn trả luận án. Phụ cấp trẻ em phụ thuộc (chỉ sinh viên quốc tế). Bảo hiểm sức khỏe du học sinh (OSHC) (Chỉ dành cho sinh viên quốc tế); và Được trả lương y tế, thai sản, và nghỉ phép của cha mẹ.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network