Deadline: 31/12/2020

Amsterdam Talent Scholarship (ATS) for Non-EEA Students in Netherlands, 2020

Take the next step in your career through the Amsterdam Talent Scholarship funded by Amsterdam University of Applied Sciences in the Netherlands. The programme is awarded to students from outside the European Economic Area (EEA) for the academic year 2020-2021.

The educational award supports excellent students at AUAS with a 50% funding for bachelor’s and master’s degree programmes.

Established in 1993, is a higher professional education institute in the Netherlands has a total of 45,460 students and offers 92 Bachelor’s, Masters and Associate degree programmes. It is well-known for delivering world-class education in a wide range of fields.

Why study at the Amsterdam University of Applied Sciences? The university supports students in educating tomorrow’s professionals in a wide array of fields and disciplines of higher education. Here students can get professional learning opportunities, career guidance, and employment services.

Application Deadline: December 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Amsterdam University of Applied Sciences
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor’s and Master’s
 • Award: Cover 50% of tuition fee
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the Netherlands

Eligibility

 • Eligible Countries: Non- EEA countries.
 • Acceptable Course or Subjects: Bachelor’s and Master’s degree programs in Design, Business, and Management, Health, ICT, Media and Communication, Humanity and Society, Education, Sports and Nutrition, Technology, and Engineering.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must be able to meet the conditions to obtain a Dutch visa (if applicable).
 • Must be enrolled in one of the programmes of the Amsterdam University of Applied Sciences.
 • Have obtained all 60 credits* in the present academic year, with a minimum average grade of 7,0.

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for the opportunity , applicants first have to take admission in either bachelor or master’s degree program at the Amsterdam University of Applied Sciences. After getting enrolled, candidates can download and submit the program application form to the appropriate ATS contact person (contact details included on this page under Contacts for ATS), together with a copy of the residence permit (front and back) and a certified grade list.
 • Supporting Documents: Candidates must submit a high school degree certificate, transcripts of the current school, transcripts of the previous school (only if requested), post-secondary transcript, official test scores, and resume/curriculum vitae.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must meet the entry requirements of the program.
 • Language Requirement: Non-native English speakers are necessary to sit an IELTS, TOEFL or Cambridge test. IELTS (Overall score 6.0); TOEFL (iBT 80 or paperbased 550), TOEIC (LR670+SW290) or Cambridge (First (FCE) Grade B (173-175) /First (FCE) Grade C (169-172)).

Benefits

The program will cover fifty percent of the institutional tuition fee for students who want to study at the Amsterdam University of Applied Sciences.


Học bổng tài năng Amsterdam, Netherlands 2020

Thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp của bạn thông qua Học bổng Tài năng Amsterdam được tài trợ bởi Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam ở Hà Lan. Chương trình được trao cho các sinh viên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) cho năm học 2020-2021.

Giải thưởng giáo dục hỗ trợ sinh viên xuất sắc tại AUAS với kinh phí 50% cho các chương trình cấp bằng cử nhân và thạc sĩ.

Được thành lập vào năm 1993,  đại học Amsterdam một cơ sở giáo dục chuyên nghiệp cao ở Hà Lan, có tổng cộng 45.460 sinh viên và cung cấp 92 chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Liên kết. Ngôi trường này còn nổi tiếng với việc cung cấp giáo dục quốc tế trong một loạt các lĩnh vực.

Tại sao nên học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam? Trường đại học hỗ trợ sinh viên trong việc giáo dục các chuyên gia tương lai trong một loạt các lĩnh vực và ngành học. Tại đây sinh viên có thể nhận được các cơ hội học tập chuyên nghiệp, hướng dẫn nghề nghiệp và dịch vụ việc làm.

Hạn cuối: 31/12/2020

Thông tin cơ bản

 • Trường/ Tổ chức: Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: Cử nhân và Thạc sĩ
 • Giải thưởng: Bao gồm 50% học phí
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: (không đề cập)
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Hà Lan

Điều kiện đăng ký

 • Áp dụng cho các quốc gia không thuộc EEA.
 • Áp dụng cho khóa học/ môn học: Các chương trình cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Thiết kế, Kinh doanh và Quản lý, Sức khỏe, CNTT, Truyền thông và Truyền thông, Nhân loại và Xã hội, Giáo dục, Thể thao và Dinh dưỡng, Công nghệ và Kỹ thuật.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có khả năng đáp ứng các điều kiện để có được thị thực Hà Lan (nếu có).
 • Phải đăng ký vào một trong những chương trình của Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam.
 • Đã đạt được tất cả 60 tín chỉ * trong năm học hiện tại, với điểm trung bình tối thiểu là 7,0.

Làm thế nào để đăng ký

 • Để được xem xét cơ hội, trước tiên, các ứng viên phải tham gia chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam. Sau khi đăng ký, ứng viên có thể tải xuống và gửi mẫu đơn đăng ký chương trình cho người liên hệ ATS thích hợp (chi tiết liên hệ có trên trang này trong Danh bạ cho ATS), cùng với một bản sao giấy phép cư trú (trước và sau) và danh sách cấp chứng nhận .
 • Tài liệu hỗ trợ: Thí sinh phải nộp giấy chứng nhận bằng cấp trung học, bảng điểm của trường hiện tại, bảng điểm của trường trước đó (chỉ khi được yêu cầu), bảng điểm sau trung học, điểm kiểm tra chính thức và sơ yếu lý lịch / sơ yếu lý lịch.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ là cần thiết để làm bài kiểm tra IELTS, TOEFL hoặc Cambridge. IELTS (Điểm tổng thể 6.0); TOEFL (iBT 80 hoặc paperb theo 550), TOEIC (LR670 + SW290) hoặc Cambridge (Đầu tiên (FCE) Hạng B (173-175) / Đầu tiên (FCE) Hạng C (169-172)).

Quyền lợi

Chương trình sẽ chi trả 50% học phí của tổ chức cho sinh viên muốn học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...