Deadline: 01/07/2020

Alberta University of the Arts International Entrance Scholarship in Canada

Alberta University of the Arts is very happy to announce an excellent Entrance funding for international students. This program is worth $7,000 and exclusively available for the academic year 2020-21.

This scheme is meant to provide financial support to those students undertaking an undergraduate degree program in fall 2020 at Alberta University of the Arts.

Alberta University of the Arts is a growing art, craft, and design institution based in the heart of Calgary, Canada. It was formed in 1926 and is internationally known for its lucrative design and craft programs.

Why would you like to study at Alberta University of the Arts? The university is a community of some of the world’s top creative minds. It is home to more than 1,225 students who come from 30 countries. To fulfil all the educational needs of students, the university provides academic support, writing assistance, and professional counselling services to them.

Application Deadline: July 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Alberta University of the Arts
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $7 000
 • Number of Awards: 2
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in Canada

Eligibility

 • Eligible Countries: Overseas
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in various subjects fields.
 • Eligibility Criteria: To be selected for this program, applicants need to fulfil the following criteria:
 • Must be international visa students
 • Must be taking part in an undergraduate degree program at the university.

How to Apply

 • How to Apply: Students who have applied for an approved course at the university will automatically be awarded this application .
 • Supporting Documents: Applicants will have to submit the following documents together with the application: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: All recipients of an undergraduate degree program must hold a high school diploma.
 • Language Requirement: Language requirements vary from one course to another. Click here to get more information in this regard.

Benefits: The total value of The grant is $7 000 that will help students with educational expenses.


Học bổng Nghệ thuật Quốc tế tại Đại học Alberta, Canada 

Đại học Nghệ thuật Alberta rất vui mừng thông báo tài trợ tuyển sinh xuất sắc cho sinh viên quốc tế. Chương trình này trị giá 7.000 đô la và chỉ dành riêng cho năm học 2020-21.

Chương trình này nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho những sinh viên đang theo học chương trình đại học vào mùa thu năm 2020 tại Đại học Nghệ thuật Alberta.

Đại học Nghệ thuật Alberta là một tổ chức nghệ thuật, thủ công và thiết kế đang phát triển có trụ sở tại trung tâm thành phố Calgary, Canada. Nó được thành lập vào năm 1926 và được quốc tế biết đến với các chương trình thiết kế và thủ công sinh lợi.

Tại sao bạn muốn học tại Đại học Nghệ thuật Alberta? Trường đại học là một cộng đồng của những bộ óc sáng tạo hàng đầu thế giới. Đây là ngôi nhà của hơn 1.225 sinh viên đến từ 30 quốc gia. Để đáp ứng tất cả các nhu cầu giáo dục của sinh viên, trường đại học cung cấp hỗ trợ học tập, hỗ trợ bằng văn bản và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 7 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Nghệ thuật Alberta
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: $ 7 000
 • Số lượng giải thưởng: 2
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada

Điều kiện tham gia

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch (trừ Canada)
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong các môn học khác nhau.
 • Để được chọn cho chương trình này, ứng viên cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên visa quốc tế
 • Phải tham gia một chương trình cấp bằng đại học tại trường đại học.

Cách thức đăng ký

 • Sinh viên đã đăng ký khóa học được phê duyệt tại trường đại học sẽ tự động được trao đơn đăng ký này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên sẽ phải nộp các tài liệu sau đây cùng với đơn đăng ký: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Tất cả những người nhận chương trình cấp bằng đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác.

Lợi ích: Tổng giá trị của khoản tài trợ là $ 7 000 sẽ giúp sinh viên trang trải chi phí giáo dục.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network