Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Greenwich 2020/2021

Partial Scholarship for Undergraduate Students at Greenwich University 2020/2021

With students from over 140 countries, the University of Greenwich is one of the most diverse universities in the world. The university covers a wide variety of subjects at the foundation, undergraduate and postgraduate levels in the fields of architecture, business, computing, mathematics, education, engineering, maritime studies, humanities, natural sciences, pharmacy and social sciences. Getting a scholarship takes away all your financial worries. Hence you shouldn’t miss the opportunity to apply for the international scholarship award administered by the University of Greenwich. The funds are open for the year 2020-2021. The fund is available for the excellent international applicants who have received a place to study a full-time undergraduate or taught postgraduate course at the University of Greenwich. The University of Greenwich is a public university located in London, and Medway, UK. It was ranked 76 in Nation and won the “Queens Anniversary Prize” for its pest prevention and control study aimed at combating human and animal diseases in the UK and abroad. For all our students the university provides a wide variety of support facilities.

Application Deadline: 10/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Greenwich University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: £3,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in UK

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects:
  • Advertisements
  • Science
  • Mathematics
  • Communications
  • Engineering
  • Economics
  • Environment
  • Visual Studies
  • Health
  • Humanities
  • Music
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • The candidate must be an international student.
 • Applicant must be enrolled in full-time undergraduate and postgraduate taught courses at the university.
 • Applicants must have offered a place to begin a course in September 2020 or January 2021.
 • Applicants must be assessed as paying fees at the international rate.
 • UGIC (University of Greenwich International College) students, progressing to the University component of their course, are eligible to apply.

How to Apply:

 • How to Apply: For taking the studentships, seekers must be taking admission via country-representative or direct via Online application form at the University of Greenwich.
 • Supporting Documents:
 • High school Diploma Certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • Post-Secondary Transcription
 • Personal Statement
 • Official survey results
 • Passport.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits:

Undergraduate students will be qualified for awards with a value of up to £3,000.

The grant is granted for the first academic year of study only, in the form of a tuition fee discount.

Recipients of this award are expected to take part in university promotional activities, for example interviews and attendance at University events.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Greenwich 2020/2021

Với sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia, Đại học Greenwich là một trong những trường đại học đa dạng nhất trên thế giới. Trường đào tạo nhiều chuyên ngành ở cấp cơ sở, đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kiến ​​trúc, kinh doanh, máy tính, toán học, giáo dục, kỹ thuật, nghiên cứu hàng hải, nhân văn, khoa học tự nhiên, dược và khoa học xã hội. Nhận được học bổng giúp bạn xóa tan mọi lo lắng về tài chính. Do đó, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội đăng ký nhận học bổng quốc tế do Đại học Greenwich quản lý. Các quỹ được mở cho năm 2020-2021. Quỹ dành cho những ứng viên quốc tế xuất sắc đã nhận được một suất để theo học khóa học đại học toàn thời gian hoặc được giảng dạy sau đại học tại Đại học Greenwich. Đại học Greenwich là một trường đại học công lập nằm ở London, và Medway, Vương quốc Anh. Nó đã được xếp hạng 76 trong Quốc gia và giành được “Giải thưởng kỷ niệm của Queens” cho nghiên cứu phòng chống và kiểm soát dịch hại nhằm chống lại bệnh tật ở người và động vật ở Anh và ở nước ngoài. Đối với tất cả sinh viên của chúng tôi, trường đại học cung cấp nhiều phương tiện hỗ trợ.

Hạn chót nộp đơn: 10/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Greenwich
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: £3,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Anh

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện:
  • Quảng cáo
  • Khoa học
  • Toán học
  • Giao tiếp
  • Kỹ thuật
  • Kinh tế học
  • Môi trường
  • Sức khỏe
  • Nhân văn
  • Âm nhạc
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Ứng viên phải là sinh viên quốc tế.

– Ứng viên phải đăng ký các khóa học đại học và sau đại học được giảng dạy toàn thời gian tại trường đại học.

– Các ứng viên bắt đầu khóa học vào tháng 9 năm 2020 hoặc tháng 1 năm 2021.

– Các ứng viên phải trả phí theo phí quốc tế.

– Sinh viên UGIC (University of Greenwich International College), đang theo học chương trình Đại học trong khóa học của họ, đủ điều kiện đăng ký.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Trước khi đăng ký, sinh viên phải đăng ký nhập học thông qua đại diện quốc gia hoặc trực tiếp qua mẫu đơn đăng ký Trực tuyến tại Đại học Greenwich.
 • Tài liệu hỗ trợ:

– Chứng chỉ tốt nghiệp trung học

– Bảng điểm của trường cấp 3

– Bảng điểm từ trường cấp 2 (chỉ khi được yêu cầu)

– Luận văn cá nhân

– Hộ chiếu

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Những lợi ích:

Sinh viên đại học sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng với giá trị lên đến £ 3,000.

Khoản trợ cấp này chỉ được cấp cho năm học đầu tiên dưới hình thức giảm học phí

Người nhận giải thưởng này phải tham gia vào các hoạt động quảng bá của trường đại học, ví dụ như phỏng vấn và tham dự các sự kiện của trường Đại học.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2622

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network