Kotzen Scholarship for international students at Simmons 2020

Founded in 1899, Simmons University is a private women focused undergraduate university and private co-educational graduate school in Boston. The university offers undergraduate courses for women and postgraduate courses for men and women both. The university strives to cultivate the intercultural competency for their applicants as well as empowering them to embrace the rich diversity of world cultures. It also provides leadership skills in an increasingly global society.

 

Application Deadline: December 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Simmons University 
 • Department: NA
 • Course Level: undergraduate
 • Award: Fully-funded 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All are eligible
 • The award can be taken in Vietnam

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All
 • Eligible Course or Subjects: Candidates can apply for an undergraduate degree program in any subject offered by the university.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • You must have a College preparatory curriculum including an advanced level math course during, or prior to, your senior year of high school.

 

How to Apply

 • How to apply: Participants need to join an undergraduate degree course at the university and then submit their applications for the award through email to ugadm@simmons.edu.
 • Supporting Documents: Aspirants are advised to create a PDF file and include an essay within 250 words and describe how you will use this grant. Also, include a curriculum vitae and a copy of passport and attach this file with your application.
 • Admission Requirements: Candidates must have a record of taking honors, advanced placement (AP) and international baccalaureate (IB) courses, as available in their high school systems with a GPA of 3.3 or higher.
 • Language Requirement: Students need to score of 28 or higher (ACT), 1300 or higher (new SAT) or 1250 or higher (old SAT – CR+M). Minimum of 600 in each SAT section strongly recommended. Or they can show their English language proficiency by TOEFL or IELTS test.

 

Benefits

The educational award will provide full tuition, room & board, plus an additional $3,000 for academic pursuits such as study abroad, research support, and more.

Apply now

________________________________________________________________________

Được thành lập vào năm 1899, Đại học Simmons là trường đại học tư thục dành cho nữ giới và trường đại học tư thục đồng giáo dục ở Boston. Trường cung cấp chương trình học cho phụ nữ và các khóa học sau đại học cho cả nam và nữ. Trường đại học cố gắng trau dồi năng lực liên văn hóa cho các ứng viên cũng như trao quyền cho họ để tiếp nhận sự đa dạng phong phú từ các nền văn hóa thế giới  và là cơ hội để  cung cấp các kỹ năng lãnh đạo trong một xã hội ngày càng toàn cầu.

Hạn chót nộp đơn: 1/12/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Simmons University
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Sau đại học
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình sau đại học  trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải có chứng chỉ chương trình giảng dạy dự bị Đại học bao gồm khóa học toán nâng cao trong hoặc trước năm cuối trung học của bạn.

 

Làm sao để đăng ký

  • Cách đăng ký: Người tham gia cần tham gia một khóa học cấp bằng đại học tại trường đại học và sau đó gửi đơn đăng ký nhận giải thưởng qua email đến 
  • ugadm@simmons.edu.
  • Tài liệu hỗ trợ: một tệp PDF và bao gồm một bài luận trong vòng 250 từ và mô tả cách bạn sẽ sử dụng khoản trợ cấp này. Ngoài ra, hãy bao gồm một sơ yếu lý lịch và một bản sao hộ chiếu và đính kèm tập tin này với đơn đăng ký của bạn.
  • Yêu cầu nhập học: Thí sinh phải có thành tích tham gia các khóa học danh dự, xếp lớp nâng cao (AP) và tú tài quốc tế (IB), có sẵn trong hệ thống trung học của họ với điểm trung bình 3,3 hoặc cao hơn.
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh cần đạt 28 điểm trở lên (ACT), 1300 điểm trở lên (SAT mới) hoặc 1250 trở lên (SAT cũ – CR + M). Khuyến khích tối thiểu 600 trong mỗi phần của SAT. Hoặc chứng chỉ trình độ tiếng Anh bằng bài thi TOEFL hoặc IELTS.

 

Những lợi ích

Học bổng sẽ chi trả toàn bộ học phí, tiền ăn ở, cộng thêm $ 3.000 cho các hoạt động học tập như du học, hỗ trợ nghiên cứu, v.v.

Apply now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2208

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network